course-details-portlet

LBAS2003 - Medborgerskap i arkiv og museer i en digital tid

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap om norsk offentlighet og demokrati, og om arkivenes og museenes funksjoner som institusjoner i demokratiets tjeneste – før og nå. Det gis en innføring i ulike demokratiteorier. Fenomenet medborgerskap belyses gjennom eksempler på hvordan arkiver og museer på ulike måter kan gi enkeltmennesker informasjon og kunnskaper som muliggjør aktiv deltakelse i samfunnslivet.
Den digitale tidsalderen har åpnet nye muligheter for kommunikasjon og samhandling mellom enkeltmennesker og mellom myndigheter og borgere. Digitaliseringsløftet i arkiv- og museumssektoren utgjør en del av dette samtidsbildet. Digitaliseringen rommer imidlertid også nye utfordringer. Her retter vi også et kritisk søkelys mot de politiske idealene og den ressurskrevende satsningen på en digital allmenning: Hvordan transformerer den digitale informasjonsteknologien den politiske og kulturelle offentligheten? Og er all digitaliseringen nødvendigvis positivt for den enkelte og for samfunnet? Hvordan er digitaliseringen med på å skape nye muligheter og samtidig gi nye utfordringer for arkiver og museer i arbeidet med å utfylle samfunnsrollen de er pålagt – og har påtatt seg?
Undervisningen i emnets arkivfaglige del har som mål å gi innsikter fra politikk, praksisfelt og arkivvitenskap. Digital offentlighet som politisk mål og samfunnsfenomen, digitalisering som del av arbeidsprosessene i arkivinstitusjoner, samt digitalisering som verktøy, prosess og produkt i arkivdannings- og arkivdepotinstitusjoner, er tema som behandles i pensumlitteraturen og i forelesningene. Et overgripende tema er hvordan endringene som digitaliseringen har ført med seg preger oss som brukere av dokumentasjon og som medborgere.
Museumspensumet i emnet inneholder ulike innganger til forståelser av medborgerskap og museum. I tillegg til et grunnlag fra politiske dokumenter som legitimerer museenes samfunnsrolle i dag, presenteres flere eksempler fra praksisfeltet der museer gjennom ulike typer formidlingsprosjekter har forsøkt å sette politiske idealer ut i handling, samt teoretiske innsikter fra det museologiske kunnskapsfeltet, der museenes samfunnsrolle analyserer i lys av en ny museumsetikk som blant annet åpner for at museene kan tre ut av en tradisjonell rolle som autoritative kunnskapsinstitusjoner, og innta en rolle som politiske aktivister i en åpen og demokratisk offentlig debatt.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten
- har kunnskap om hva offentlighet og demokrati innebærer i et samfunn
- har kunnskap om norske arkiver og museers rolle som samfunnsinstitusjoner, før og nå
- har kunnskap om hva medborgerskap innebærer, og hvordan arkiver og museer kan bidra til økt medborgerskapskompetanse i samfunnet
- har kunnskap om digitalisering som samfunnsfenomen om hvordan digital informasjonsteknologi kan endre politisk og kulturell offentlighet
- har kunnskap om hvordan digital informasjonsteknologi potensielt kan endre arkiver og museers samfunnsrolle

Ferdigheter:
Studenten
- kan redegjøre for digitalisering som samfunnsfenomen og digitisering som arbeidsprosesser i arkiv og museum
- kan bestemme hvilket eller hva slags materiale som egner seg for digitalisering


Generell kompetanse:
Studenten
- kan diskutere hvordan digitalisering påvirker samfunnet og offentligheten
- Kan diskutere på hvilke måter arbeid i arkiver og museer kan påvirke og blir påvirket av samfunnet og offentligheten
- kan bidra til planlegging av digitaliseringsprosesser i arkiver og museer
- kan diskutere ulike kvaliteter ved analoge originaler og digitale kopier av arkivdokumentasjon og museumsgjenstander

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner og skriftlige arbeider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen
  • Førsteutkast til semesteroppgave leveres midtveis i semesteret.
  • 2 opponentkommentarer til andre studenters førsteutkast

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
- Førsteutkast til semesteroppgaven skal innleveres midtveis i semesteret.
- Opponentkommentar til førsteutkastet til to medstudenter.
- Leselogg; skal inneholde et kort resymé av lest pensumlitteratur, samt et kort refleksjonsnotat. Leselogg leveres i slutten av semesteret.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Studenter som ikke får godkjent sitt førsteutkast til semesteroppgaven får 1 ukes frist til å levere et forbedret utkast. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan melde seg til eksamen i emnet (vurderingsmelding).

VURDERING:
Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Den kan også søkes opp på Innsida.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Oppgave 70/100

Utlevering 23.11.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Oppgave 30/100

Utlevering 18.11.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU