course-details-portlet

LBAS1003 - Etikk og politikk for arkiv og museum

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 30/100 3 dager
Semesteroppgave 70/100

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap om utviklingen av Norge som nasjonalstat og nasjonsbyggingens betydning for etableringen av norske arkiver og museer. Samtidig gir emnet innsikt i problematikker knyttet til skjeve maktforhold mellom majoritetssamfunn og minoritetsgrupper, og hvordan en slik skjevhet kommer til syne i både arkivmateriale og i museenes samlinger og utstillinger. Politiske dokumenter og etiske regelverk for det praktiske arbeidet i arkiver og museer blir problematisert i lys av FNs menneskerettighetserklæring og teoretisk innsikt fra fagfeltene arkivkunnskap og museumsstudier (museologi).

Arkivarer og dokumentasjonsforvaltere vil i sin yrkesutøving ofte møte på motstridende krav og interesser, og må være i stand til å veie ulike etiske hensyn opp mot hverandre. Arkivdelen av pensum dekker tema knyttet til arkivenes rolle i offentlig forvaltning, samt privatarkivers betydning for helhetlig samfunnsdokumentasjon. Etiske utfordringer som arkivarer og dokumentasjonsforvaltere kan møte i sin arbeidshverdag diskuteres i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Museumspensum i emnet gir grunnlag for diskusjoner om etiske valg knyttet til museenes daglige arbeid og til museenes samfunnsroller, før og nå. Tema som berøres er for eksempel det politiske verdigrunnlaget for museenes arbeid med kulturarv i Norge og internasjonalt, forholdet mellom museer, menneskerettigheter og minoriteter, samt forholdet mellom materielle kulturobjekter, immateriell kulturarv og digitalisering av kulturarv.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • hva profesjonsetikk er
 • etiske regelverk for arkiv og museum
 • hovedtrekk ved nasjonalstat og nasjonsbyggingsprosesser
 • majoriteter og minoriteter som foranderlige sosiale grupperinger
 • grunnleggende menneskerettigheter
 • de politiske målene på kulturarvsfeltet
 • muligheter og utfordringer for museers og arkivers arbeid med inkludering og mangfold

Ferdigheter

Studenten kan

 • redegjøre for arkivene og museenes roller i et demokratisk samfunn
 • redegjøre for etiske regelverk for arkiv og museum

Generell kompetanse

Studenten

 • har oversikt over, og kan forholde seg kritisk til, nasjonsbyggingsprosesser og nasjonalisme som fenomen
 • forstår begrepene majoritet og minoritet og hvordan disse angår arkiv og museum som fagfelt
 • har innsikt i etiske retningslinjer for arbeid i arkiv og museum og kan bidra til profesjonsetisk vurdering, refleksjon og diskusjon
 • kan utrykke seg faglig, både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner, gruppeoppgaver og skriftlige arbeider. Dersom praksisinstitusjoner ønsker å bruke BA-studenter til f.eks. forprosjekter, workshop eller utprøving av ulik art, vil vi legge til rette for samarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Leselogg
 • Utkast til semesteroppgave

Mer om vurdering

Eksamen

Eksamen består av to delvurderinger:

 • Semesteroppgave (70 % av samlet karakter i emnet)
 • Hjemmeeksamen (30 % av samlet karakter i emnet)

Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 1. Leselogg. Oppgaven gis i starten av semesteret.
 2. Utkast til semesteroppgaven. Oppgaven gis i starten av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Kursmateriell

Pensumliste legges ut på Blackboard ved studiestart. Mindre endringer kan forekomme i løpet av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ILU6002 15.0 VÅR 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Etikk
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Semesteroppgave 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU