KULT3303 - STS: Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i teknologi- og vitenskapsstudier med vekt på vitenskap/kunnskapsdelen. Det tematiserer hvordan STS-perspektiver kan brukes i konkrete analyser av utvikling, organisering, ledelse og bruk av vitenskap og ekspertise. Emnet gir også kjennskap til sentrale former for vitenskapskritikk, og praktiske tilnærminger til de demokrati- og styringsutfordringene moderne vitenskap og ekspertise reiser.

Læringsutbytte

Studenter med dette fagemnet har kunnskaper om:
-historiske og samfunnsfaglige forståelser av vitenskap og vitenskaplig praksis generelt, og STS-perspektiver og STS-feltets utvikling (Science and Technology Studies) spesielt
-hvordan STS-perspektiver kan brukes i konkrete analyser både på historisk materiale og i moderne forskningskulturer
-kunnskapsledelse og organisering og bruk av forskningsbasert kunnskap (ekspertise) i moderne arbeidsliv
-perspektiver på demokrati- og styringsutfordringer knyttet til moderne vitenskap og ekspertise


Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i å:
-velge analytisk perspektiv for å analysere bestemte samfunnsfenomen
-håndtere et avgrenset empirisk materiale i sammenheng med teoretiske perspektiver
-formidle kunnskap skriftlig gjennom argumenterende og reflekterende tekster
-formidle kunnskap muntlig ved hjelp av elektroniske verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen er forelesninger, seminar med utstrakt studentaktivitet og gruppearbeid. Vurderingsformen er en hjemmeeksamen med bokstavkarakter. Som forutsetning for å ta eksamen må studenten ha levert to skriftlige øvingsoppgaver á 3-4 sider og deltatt i gruppearbeid med diverse presentasjoner. Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 10-13 sider og den er lagt til slutten av semesteret. Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen, med 25% tillatt fravær. Studenter som ikke fyller oppmøtekravet, kan etter søknad til instituttet få gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Minimum 75 % oppmøte på undervisningen
  • To skriftlige øvinger (3-4 sider)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT3313 15.0 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100

Utlevering
02.12.2019

Innlevering
16.12.2019

Vår ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.