course-details-portlet

KULT3303 - STS: Vitenskap, kommunikasjon og politikkutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i teknologi- og vitenskapsstudier med vekt på vitenskap/kunnskapsdelen. Det tematiserer hvordan STS-perspektiver kan brukes i konkrete analyser av utvikling, organisering, ledelse og bruk av vitenskap og ekspertise. Emnet gir også kjennskap til sentrale former for vitenskapskritikk, og praktiske tilnærminger til de demokrati- og styringsutfordringene moderne vitenskap og ekspertise reiser.

Læringsutbytte

Studenter med dette fagemnet har kunnskaper om:
-historiske og samfunnsfaglige forståelser av vitenskap og vitenskaplig praksis generelt, og STS-perspektiver og STS-feltets utvikling (Science and Technology Studies) spesielt
-hvordan STS-perspektiver kan brukes i konkrete analyser både på historisk materiale og i moderne forskningskulturer
-kunnskapsledelse og organisering og bruk av forskningsbasert kunnskap (ekspertise) i moderne arbeidsliv
-perspektiver på demokrati- og styringsutfordringer knyttet til moderne vitenskap og ekspertise


Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i å:
-velge analytisk perspektiv for å analysere bestemte samfunnsfenomen
-håndtere et avgrenset empirisk materiale i sammenheng med teoretiske perspektiver
-formidle kunnskap skriftlig gjennom argumenterende og reflekterende tekster
-formidle kunnskap muntlig ved hjelp av elektroniske verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen er forelesninger, seminar med utstrakt studentaktivitet og gruppearbeid. Vurderingsformen er en hjemmeeksamen med bokstavkarakter. Som forutsetning for å ta eksamen må studenten ha levert to skriftlige øvingsoppgaver á 3-4 sider og deltatt i gruppearbeid med diverse presentasjoner. Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 10-13 sider og den er lagt til slutten av semesteret. Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen, med 25% tillatt fravær. Studenter som ikke fyller oppmøtekravet, kan etter søknad til instituttet få gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • To skriftlige øvinger (3-4 sider)
  • Minimum 75 % oppmøte på undervisningen

Mer om vurdering

Vurderingsformen er en hjemmeeksamen med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT3313 15.0 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 10

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Historie
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 07.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU