course-details-portlet

KULT3301 - STS: Et samfunn i endring - Kunnskap, teknologi og bærekraft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sentrale teknologi- og vitenskapsstudier med utgangspunkt i begrepet «bærekraft». Undervisningen blir gitt ved forelesninger og seminarer. I seminardelen vil det bli lagt vekt på å introdusere studentene for spesifikke samfunnsutfordringer knyttet opp mot aktuell forskning ved instituttet.

Læringsutbytte

Målet med emnet er å gi studentene innsikt i sentrale aspekter ved dagens teknovitenskapelige kulturer og de historiske prosessene som ligger forut for disse, samt introdusere dem for bærekraftsutfordringer og kontroverser innenfor ulike empiriske felt.

Studenter med dette fagemnet har kunnskaper om

 • grunnleggende perspektiver som brukes i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn
 • sentrale utfordringer knyttet til bærekraft i kunnskaps- og teknologi-prosesser innenfor ulike empiriske kontekster
 • instituttets forskning om dette.

Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i å

 • tilegne seg forskningsbasert kunnskap om relevante samfunnsområder
 • diskutere samfunnsaktuelle spørsmål
 • reflektere kritisk over ulike kunnskapstradisjoner og teknologiske løsninger
 • formidle akademisk kunnskap skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i STS (Studier av kunnskap, teknologi og samfunn). Læringsformen er forelesninger, gruppearbeid og øvingsoppgaver. Som forutsetning for å ta eksamen må studenten ha levert og fått godkjent to skriftlige øvingsoppgaver. Deltakelse på undervisningen er en viktig del av læringen og det er obligatorisk oppmøte (75%). Studenter som ikke fyller oppmøtekravet, kan etter søknad til instituttet få gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • To øvinger
 • Minimum 75 % oppmøte på undervisningen

Mer om vurdering

Vurderingsformen er hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 8-10 sider. Bokstavkarakter.

Forkunnskapskrav

Ingen

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Historie
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU