course-details-portlet

KULT3301 - Et samfunn i endring: Historie, kultur og kunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sentrale samfunnsendringer knyttet til overgangen fra førindustrielle samfunnsformasjoner til moderne og industrialiserte vestlige nasjonalstater, og viser hvordan dette er relevant for å forstå den verden vi i dag lever i. Undervisningen blir gitt ved fellesforelesninger for studentene på masterprogrammene likestilling og mangfold (LIMA) og studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS), samt i parallelle seminarer for de to programmene. I seminardelen vil det bli lagt vekt på å introdusere studentene for samfunnsområder med særlig relevans for de respektive masterstudiene og aktuell forskning på disse.

Læringsutbytte

Målet med emnet er å gi studentene innsikt i sentrale aspekter ved dagens samfunn og de historiske prosessene som ligger forut for disse, samt introdusere dem for aktuelle spørsmål og kontroverser i feltene likestilling og mangfold (LIMA) og kunnskap, teknologi og samfunn (STS).
Studenter med dette fagemnet har kunnskaper om:
- sentrale trekk ved moderne og sen-/post-moderne samfunn
- ulike samfunnsområder og instituttets forskning på disse, med spesiell relevans for det aktuelle studieprogrammet (LIMA eller STS).

Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i å:
- tilegne seg forskningsbasert kunnskap om relevante samfunnsområder
- diskutere samfunnsaktuelle spørsmål
- reflektere kritisk over ulike kunnskapstradisjoner
- formidle akademisk kunnskap skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er obligatorisk både for studenter på masterprogrammet i Likestilling og mangfold (LIMA) og masterprogrammet i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS). Læringsformen er forelesninger, gruppearbeid og individuelle øvingsoppgaver. Vurderingsformen er hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 8-10 sider. Bokstavkarakter. Som forutsetning for å ta eksamen må studenten ha levert og fått godkjent to skriftlige øvingsoppgaver. Deltakelse på undervisningen er en viktig del av læringen og det er obligatorisk oppmøte (75%). Studenter som ikke fyller oppmøtekravet, kan etter søknad til instituttet få gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • To øvinger
  • Minimum 75 % oppmøte på undervisningen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Kjønnsforskning
  • Kulturhistorie
  • Historie
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 09.11.2020

Innlevering 16.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU