course-details-portlet

KULT2209 - STS: Energi, miljø og samfunn 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskapelige perspektiver på energi og miljø, herunder teori og metode for å analysere sosiale, politiske og økonomiske aspekter ved produksjon og bruk av energi. Det fokuseres spesielt på det norske energisystemet og utviklingen av energiteknologier, energiforsyning og energipolitikk. Både innovasjonsprosesser og fornybarhetsstrategier på energi og miljøfeltet er viktige tema, det samme er kommersialisering, teknologisk endring og ulike brukerforståelser.

Emnet er åpent for alle studenter, og inngår i årsstudiet i STS (kunnskap, teknologi og samfunn) som kan brukes som fag 2/breddefag i de fleste bachelorgrader og lektorprogrammer. Årsstudiet kvalifiserer også for opptak til PPU i samfunnsfag.

Læringsutbytte

Studenter som fullfører dette emnet har kunnskaper om:
-samfunnsfaglige forståelser av energi og miljø, med vekt på miljømessige, sosiale, politiske og kulturelle sider ved produksjon og bruk av energi
-sentrale problemstillinger innenfor samfunnsfaglige studier av nye fornybare energiteknologier, med vekt på innovasjon, kontrovers og domestisering
-hvordan emnets perspektiver har relevans for forståelsen av teknologi- og samfunnsutviklingen


Studenter som fullfører dette emnet har ferdigheter i å:
-arbeide selvstendig med problemløsning på grunnlag av kunnskaper fra faget
-anvende sine egne faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis
-skrive resonnerende tekster
-anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger, inkludert å trekke egne slutninger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesninger, studentaktivitet og diskusjoner. 2 skriftlige øvinger skal være bestått for å få ta eksamen. Karakter gis på bakgrunn av en skriftlig hjemmeeksamen. Både øvingenes og hjemmeeksamenens omfang (antall sider) opplyses i Blackboard etter oppmeldingsfristen.

Obligatoriske aktiviteter

  • To skriftlige øvinger

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFEL0006 7.5 01.09.2010
KULT2211 7.5 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
23.11.2020

Innlevering
30.11.2020


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
25.05.2021

Innlevering
01.06.2021


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU