course-details-portlet

KULT2209 - STS: Energi, miljø og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskapelige perspektiver på energi og miljø, herunder teori og metode for å analysere sosiale, politiske og økonomiske aspekter ved produksjon og bruk av energi. Det fokuseres spesielt på det norske energisystemet og utviklingen av energiteknologier, energiforsyning og energirettferdighet. Både innovasjonsprosesser og fornybarhetsstrategier på energi og miljøfeltet er viktige tema, det samme er kommersialisering, teknologisk endring og ulike brukerforståelser. Emnet er åpent for alle studenter, og inngår i årsstudiet i STS (kunnskap, teknologi og samfunn) som kan brukes som fag 2/breddefag i de fleste bachelorgrader og lektorprogrammer. Årsstudiet kvalifiserer også for opptak til PPU i samfunnsfag.

Læringsutbytte

Studenter som fullfører dette emnet, har kunnskaper om

 • samfunnsfaglige forståelser av energi og miljø, med vekt på miljømessige, sosiale, politiske og kulturelle sider ved produksjon og bruk av energi
 • sentrale problemstillinger innenfor samfunnsfaglige studier av nye fornybare energiteknologier, med vekt på innovasjon, kontrovers og domestisering
 • hvordan emnets perspektiver har relevans for forståelsen av teknologi- og samfunnsutviklingen

Studenter som fullfører dette emnet, har ferdigheter i å

 • arbeide selvstendig med problemløsning på grunnlag av kunnskaper fra faget
 • anvende sine egne faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis
 • skrive resonnerende tekster
 • anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger, inkludert å trekke egne slutninger

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises som en kombinasjon av forelesninger, seminar og prosjektarbeid. For å få ta eksamen må studenten ha minst 5 godkjente arbeidskrav. Arbeidskravene består både av individuelle og gruppevise innleveringer i ulike format.

Obligatoriske aktiviteter

 • Minimum 5 godkjente arbeidskrav

Obligatoriske aktiviteter

 • Minimum 5 godkjente arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformen er semesteroppgave. Endelig vurdering forutsetter 5 godkjente arbeidskrav. Arbeidskravene består både av individuelle og gruppevise innleveringer i ulike format. Den avsluttende semesteroppgaven leveres individuelt.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFEL0006 7.5 HØST 2010
KULT2211 7.5 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
30.04.2024

Innlevering
30.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU