course-details-portlet

KULT2208 - Kjønn og norsk kultur: Spørsmål om likhet og likestilling 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

Norge og de nordiske landene mer generelt oppfattes gjerne som spesielt gode på kjønnslikestilling. I Norge er kjønnslikestilling en sentral politisk verdi, og både forestillinger og forventninger om likestilling danner rammer for mange av dagliglivets forhandlinger. Dette emnet går 'bak' den norske selvforståelsen som likestilt og undersøker hvordan slike forståelser produseres i samfunnet, i hvilken grad forståelsen utfordres, endres, og/eller selv utfordrer. Sentrale spørsmål som stilles i dette emnet er: Hvordan "gjøres" likestilling i dagens Norge? Hvordan blir likestilling som ide og fenomen konstruert og forhandlet i norske institusjoner, hverdagsliv og i populærkultur? Hvilke maktstrukturer og dynamikker er involvert i disse forhandlingene? Gjennom dette emnet utforsker vi denne idealiseringen av likhet som gjerne assosieres med norsk kultur og politikk, samtidig som at vi ser på de utfordringene som disse egalitære idealene setter i spill. Emnet er tverrfaglig og tar for seg et bredt spekter av temaer som inkluderer blant annet familie, reproduksjon, seksualitet, utdanning, arbeidsliv, maskulinitet, adopsjon og sport. Temaene vil bli utforsket med referanse til kjønnsteori, empiriske tekster og populærkultur. Kurset er beregnet både på utvekslingsstudenter og norske studenter. Undervisningen foregår på engelsk.

Læringsutbytte

Kurset har to hovedmål. Studentene skal for det første tilegne seg konkrete kunnskaper om, og en generell forståelse for, hvordan kjønn i Norge konstitueres i samarbeid med likestilling som forståelsesform og praksis i Norge. For det andre skal studentene få et overblikk over teoretiske begreper og analytiske tilnærminger som står sentralt i nordiske studier av kultur og kjønn.

Kandidater som består dette emnet, har kunnskap om

 • sentrale begrep i feministisk forskning og kjønnsstudier
 • hovedtrender i feministisk forskning og kjønnsstudier
 • likestillingsbegrepet i en historisk norsk kontekst
 • betydninger av kjønn som er innvevd i politikk for likestilling i institusjonelle, hverdagslige og populærkulturelle kontekster og de paradokser dette fører med seg
 • Kjønnsaspekter ved temaer som familie, reproduksjon, seksualitet, utdanning, arbeidsliv, maskulinitet, adopsjon og sport i den norske konteksten

Kandidater som består dette emnet, har ferdigheter i å

 • reflektere kritisk over sosiale, kulturelle og politiske konstruksjoner av kjønnslikestilling utviklingstrekk når det gjelder likestilling på sentrale samfunnsområder
 • identifisere paradokser i norsk likestillingspolitikk og praksiser som springer ut av denne
 • gjøre en kritisk analyse fra et kjønnsteoretisk ståsted

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og øvinger i studentgruppa. En obligatorisk muntlig øving og en skriftlig øving (kan gjøres på norsk eller engelsk). Obligatoriske øvinger må være godkjent før eksamen. Hjemme-eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig øving
 • Skriftlig øving

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen. Bokstavkarakter. Skriftlig arbeid can gjøres på norsk eller engelsk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT2207 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjønnsforskning
 • Medier og kommunikasjon
 • Språklig kommunikasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
27.11.2023

Innlevering
04.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
06.05.2024

Innlevering
14.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU