course-details-portlet

KULT2207 - Kjønn og norsk kultur: Spørsmål om likhet og likestilling 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Norge anses som en modell for likestilling. Norge topper internasjonale likestillingsrangeringer, spesielt når det gjelder arbeidsliv, balanse mellom arbeid og familie og utdanning, og når det gjelder kvinners institusjonelle, samfunnsmessige og politiske deltakelse. Den norske velferdsstaten er ofte utformet som en sentral muliggjører for likestilling. Likestilling generelt - inkludert, men ikke begrenset til, likestilling - har historisk sett vært og er fortsatt en sentral samfunnsmessig og politisk verdi i Norge, og både bilder og forventninger knyttet til likestilling former rammene for mange hverdagslige forhandlinger. Dette kurset skraper under overflaten av Norges image (og selvbilde) som høyst likestilte og spør hvordan et slikt bilde produseres i samfunnet, og i hvilken grad dette bildet har blitt utfordret og er i endring. Med norsk nyere historie og samtidssamfunn som fokus, vil vi utforske:

 • Betydningen av «likestilling»: «likehetsfeminisme», «forskjellsfeminisme» og de ulike forståelsene av «likestilling» som ligger til grunn for de intellektuelle og politiske tradisjonene som har påvirket kultur, samfunn og politikkutforming i Norge
 • Betydningen av samfunnsmessig "likhet" utover kjønn, "interseksjonalitetsteori" og det komplekse samspillet mellom kjønn og andre kryssende identiteter (som klasse, evner og migrantstatus)
 • Noen arenaer der ulike forståelser av «likestilling» utspiller seg i Norge, som arbeidsliv, familieliv, reproduksjon og migrasjon. Gjennom dette kurset vil vi undersøke denne lidenskapen for likestilling knyttet til norsk kultur og politikk, men også utfordringene som disse egalitære idealene bringer i spill.

Kurset er åpent for både internasjonale utvekslingsstudenter og norske studenter. Forelesningene er på engelsk. KULT2207 og KULT2208 er samme emne, men med ulikt antall forelsninger og forskjellig vurderingsform.

Læringsutbytte

Studentene skal få konkret kunnskap og generell forståelse for hvordan den kulturelle betydningen av kjønn i Norge produseres i forhold til forståelser og praksiser for likestilling, og de maktstrukturer og dynamikk som ligger under dem. Kandidater som har fullført dette kurset, vil ha kunnskap om:

 • de ulike forståelsene av «likestilling» i ulike intellektuelle og politiske tradisjoner
 • likhetsbegrepet i dets historiske og samtidsnorske kontekst
 • betydningene av kjønn som underbygger likestilling i institusjonelle og hverdagslige sammenhenger
 • kjønnede perspektiver på temaene arbeidsliv, familie, reproduksjon, seksualitet og utdanning i Norge.

Kandidater som har fullført dette kurset, har ferdigheter til å:

 • identifisere sosiale, kulturelle og politiske konstruksjoner av likestilling
 • identifisere paradoksale sider ved norsk likestillingspolitikk og -praksis
 • utføre nærlesing av en kulturtekst fra et kjønnsteoretisk perspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er i form av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. Den obligatoriske skriftlige oppgaven skal være godkjent før eksamen. Avsluttende eksamen er hjemmeeksamen med bokstavkarakterer. Både den obligatoriske skriftlige oppgaven og den avsluttende eksamen kan leveres på engelsk eller på et hvilket som helst nordisk språk.

Obligatoriske aktiviteter

Skriftlig oppgave, bestått eller ikke bestått (ingen bokstavkarakter på oppgaven).

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig øving

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen. Bokstavkarakterer. Denne kan leveres på engelsk eller norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT2208 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tverrfaglige kulturstudier
 • Kjønnsforskning
 • Samfunnsfag
 • Samfunnskunnskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU