course-details-portlet

KULT2207 - Kjønn og norsk kultur: Likestillingsparadokser 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Norge og de nordiske land mer generelt oppfattes gjerne som spesielt gode på kjønnslikestilling. I Norge er kjønnslikestilling en sentral politisk verdi, og både forestillinger og forventninger om likestilling danner rammer for mange av dagliglivets forhandlinger. Dette emnet går 'bak' den norske selvforståelsen som likestilt og undersøker hvordan slike forståelser produseres i samfunnet og blir representert i populærkulturen, i hvilken grad forståelsen utfordres, endres, og/eller selv utfordrer. Sentrale spørsmål som stilles i dette emnet er: Hvordan "gjøres" likestilling i dagens Norge? Hvordan blir likestilling som ide og fenomen konstruert og forhandlet i norske institusjoner, hverdagsliv og i populærkultur? Hvilke maktstrukturer og dynamikker er involvert i disse forhandlingene? Gjennom dette emnet utforsker vi denne idealiseringen av likhet som gjerne assosieres med norsk kultur og politikk, samtidig som at vi ser på de utfordringene som disse egalitære idealene setter i spill. Emnet er tverrfaglig og tar for seg et bredt spekter av temaer som inkluderer blant annet familie, reproduksjon, seksualitet, utdanning og arbeidsliv. Temaene vil bli utforsket med referanse til kjønnsteori, empiriske tekster og populærkultur, som film, dokumentarer og TV-program. Kurset er beregnet både på utvekslingsstudenter og norske studenter. Undervisningen foregår på engelsk.

Læringsutbytte

Kurset har to læringsmål. Studentene skal for det første tilegne seg konkrete kunnskaper om, og en generell forståelse for, hvordan kjønn i Norge konstitueres i samarbeid med likestilling som forståelsesform og praksis i Norge. For det andre skal studentene få et overblikk over teoretiske begreper og analytiske tilnærminger som står sentralt i nordiske studier av kultur og kjønn.
Kandidater som består dette emnet har kunnskap om:
- utvalgte trender i feministisk forskning og kjønnsstudier
- likestillingsbegrepet i en historisk norsk kontekst
- betydninger av kjønn som er innvevd i politikk for likestilling i institusjonelle, hverdagslige og populærkulturelle kontekster og de paradokser dette fører med seg
-Kjønnsaspekter ved temaer som familie, reproduksjon, seksualitet, utdanning og arbeidsliv i den norske konteksten

Kandidater som består dette emnet har ferdigheter i å:
-identifisere sosiale, kulturelle og politiske konstruksjoner av kjønnslikestilling utviklingstrekk når det gjelder likestilling på sentrale samfunnsområder
-identifisere paradokser i norsk likestillingspolitikk og praksiser som springer ut av denne
-gjøre en tekstlig analyse fra et kjønnsteoretisk ståsted

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og øvinger i studentgrupper.

En skriftlig obligatorisk øving må være godkjent før eksamen.

Hjemmeeksamen. Bokstavkarakter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig øving

Mer om vurdering

Firetimers skriftlig skoleeksamen. Bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT2208 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tverrfaglige kulturstudier
  • Kjønnsforskning
  • Samfunnskunnskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 19.10.2020

Innlevering 23.10.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU