KULT2207 - Kjønn og norsk kultur: Likestillingsparadokser I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Norge og Norden oppfatter seg som best i verden på likestilling mellom kjønn. Likestilling er en sentral verdi i offentlig politikk og forestillinger og forventninger om likestilling danner rammer for mange av dagliglivets forhandlinger. Dette kurset går 'bak' den norske selvforståelsen som likestilt og undersøker hvordan slike forståelser oppstår og fastholdes eller endres. Hvordan "gjøres" likestilling i dagens Norge? Hvordan forhandles det om dette godet? Hvilke valg og væremåter kan få merkelappen "likestilt" og hvilke får det ikke? Hvordan blir kjønn og likestilling forstått i ulike kontekster i Norge? Hva blir forstått kulturelt som viktige likheter og forskjeller mellom kvinner og menn, mellom de/det norske og de/det etnisk andre? Gjennom kurset diskuteres slike spørsmål.

Emnet undersøker også det likestillingsbegrepet vi opererer med og de utfordringer idealer om likestilling innebærer. En globalisert verden så vel som et multikulturelt Norge betyr at slike idealer og praksiser utfordres på nye måter.

Kurset er tverrfaglig og dekker en rekke temaer, inkludert, men ikke begrenset til: kjønn når det gjelder foreldreskap, arbeidsdeling, reproduksjon, etnisitet og seksualitet.

Kurset er beregnet både på utvekslingsstudenter og norske studenter. Undervisningen foregår på engelsk.

Læringsutbytte

Kurset har særlig to læringsmål. Studentene skal for det første tilegne seg konkrete kunnskaper om, og en generell forståelse for, hvordan kjønn (og etnisitet/norskhet) konstitueres i samarbeid med likestilling som forståelsesform og praksis i Norge. For det andre skal studentene få et overblikk over teoretiske begreper og analytiske tilnærminger som står sentralt i nordiske studier av kultur og kjønn.

Kandidater som består dette emnet har kunnskap om:
-likestillingsbegrepet i en historisk norsk kontekst
-betydninger av kjønn som er innvevd i politikk for likestilling i den norske velferdsstaten og de paradokser det innebærer
-hovedtrender i kjønnsforskning og teorier om kjønn
-Kjønnsaspekter ved temaer som seksuell politikk, reproduksjon, familieliv, mangfold, arbeidsliv, sport og religion i den norske konteksten
-dagens utfordringer til likestillingsmodellen

Kandidater som består dette emnet har ferdigheter i å:
-identifisere sosiale, kulturelle, politiske og juridiske utviklingstrekk når det gjelder likestilling på sentrale samfunnsområder
-identifisere paradokser i norsk likestillingspolitikk
-gjøre en tekstlig analyse fra et kjønnsteoretisk ståsted

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og øvinger i studentgrupper.
En skriftlig obligatorisk øving må være godkjent før eksamen.
Firetimers skriftlig skoleeksamen. Bokstavkarakter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT2208 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 08.12.2017 09:00 Storhall del 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.