KULT2206 - Perspektiver på kjønn 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i erkjennelsen av at kjønn er et sentralt orienteringsredskap blant mennesker, samtidig som kjønnsrelasjonene i samfunnet er i rask endring. Målet med dette emnet er å introdusere sentrale bidrag fra kultur- og kjønnsforskning, og undersøke hvordan kjønn tematiseres og har betydning på ulike samfunnsarenaer. Emnet vil ta opp endringer i dagens samfunn med bakgrunn i bidrag fra norsk og internasjonal kjønnsforskning. Mange ulike tema vil bli diskutert, som feminisme, feminitet, maskulinitet, seksualitet, likestilling, identitet, familie, reproduksjon, makt og vold,
Emnet inngår i årsstudiet i likestilling og mangfold.

Læringsutbytte

Målet med emnet er å gi kunnskap om kjønn som sosiokulturelt fenomen på noen samfunnsområder og hvordan kjønn spiller sammen med andre kategoriseringer.

Studenter som består dette emnet har kunnskaper om:
- grunnleggende human- og samfunnsvitenskapelige teorier om kjønn
– sentrale begreper i kjønnsforskning
- historisk skiftende oppfatninger om biologisk og sosialt kjønn
- de viktigste kjønnsrelaterte debattene som går i norsk offentlighet i lys av teorier om kjønn, seksualitet og likestilling.

Studenter som består dette emnet har ferdigheter i å:
- anvende teoretiske begreper og perspektiver til å drøfte aktuelle samfunnsspørsmål knyttet til kjønn, seksualitet og likestilling
-gjenkjenne politiske og teoretiske posisjoner i samtidens debatter om kjønn, seksualitet og likestilling
- å kunne redegjøre for slike posisjoner skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger og øvinger i studentgruppa. Det legges opp til gruppearbeid og mye studentaktivitet i undervisningen. To skriftlige obligatoriske øvinger. Øvingene må være godkjent for å kunne ta eksamen. Hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • To øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT2202 7.5 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100

Utlevering
09.12.2019

Innlevering
16.12.2019

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.