course-details-portlet

KULT2205 - STS: Kunnskap, innovasjon og store samfunnsutfordringer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Innovasjon fremstilles som nødvendig for å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Norge satser derfor tungt på innovasjoner som skal bringe oss til mer bærekraftige løsninger f.eks. i miljø- og klimaspørsmål. Også eldrebølgen i helsevesenet er en utfordring som skal løses via innovasjoner. Er det mulig å løse slike samfunnsutfordringene med innovasjon og ny teknologi?

I de fleste innovasjonsprosesser er en rekke ulike aktører involvert. Innovatørene er naturligvis viktige, men også aktører knyttet til forskning, forvaltning og bruk har ofte kunnskap det er verdt å ta hensyn til for å sikre en "god" samfunnsutvikling. Samtidig må innovasjonen også tilpasses eksisterende materielle infrastrukturer for å bli virkeliggjort. Vi trenger altså en tilnærming som både ivaretar sosiale og tekniske perspektiv når vi skal forstå innovasjoners rolle i samfunnet. I dette emnet skal studentene utvikle en sosioteknisk innovasjonskompetanse som er viktig for å forstå og håndtere omstilling og utvikling i så vel offentlig som privat sektor. Emnet utforsker altså innovasjon som fenomen i skjæringspunktet mellom kultur og sosiotekniske endringsprosesser, og vi spør om hvorfor og hvordan innovasjon har fått en så sentral plass i vår samtid.

Emnet er åpent for alle studenter, og inngår i årsstudiet i STS (kunnskap, teknologi og samfunn). Årsstudiet kan brukes som fag 2/breddefag i de fleste bachelorgrader og lektorprogrammer. Det kvalifiserer også for opptak til PPU i samfunnsfag.

Læringsutbytte

Studenter som har gjennomført dette emnet har kunnskaper om:

 • hva innovasjon er og hvordan innovasjon gjøres, ulike innovasjonsteorier og innovasjonsmodeller
 • ulike perspektiver på kunnskapsarbeid, ekspertise og tverrfaglighet
 • kritiske perspektiv på innovasjon

Studenter som har fullført dette emnet har ferdigheter i å:

 • arbeide selvstendig og gruppevis med problemløsning på grunnlag av kunnskaper fra faget
 • planlegge og gjennomføre et mindre utredningsprosjekt om samfunnsomstilling - skrive resonnerende tekster
 • anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger, inkludert å trekke egne slutninger

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises i tre deler: 1) innledende forelesninger, 2) kombinert forelesning og seminar over 2-3 ulike tema (f.eks. omstillingsprosesser, offentlige innovasjoner og byutvikling), og 3) seminar med prosjektarbeid. For å få ta eksamen må studenten ha godkjente arbeidskrav. Arbeidskravene kan bestå både av individuelle og gruppevis innleveringer i ulike format, for eksempel essay, presentasjon, gjøre intervju eller observasjoner, empirisk analyse o.l.

Godkjenning av obligatoriske oppgaver gyldig i aktuelt undervisningssemester og i påfølgende semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Minimum 4 godkjente arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformen er semesteroppgave. Endelig vurdering forutsetter opp til 4 godkjente arbeidskrav. Arbeidskravene kan bestå av individuelle og gruppevise innleveringer i ulike format, f.eks. essay, presentasjon, digital fortelling, blogg o.l., eller deltagelse på utvalgte undervisningsaktiviteter.

Utsatt eksamen arrangeres som en-ukes hjemmeeksamen i påfølgende semester.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFEL0005 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Medievitenskap
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU