course-details-portlet

KULT2201 - Digitalisering og samfunnsendring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Dette emnet utforsker forholdet mellom digital teknologi og samfunnsendring. Emnet tematiserer hvordan digitalisering former selvforståelse, læring, fritid, organisering og arbeidsliv. Med en særlig interesse for brukerens rolle i teknologisk utvikling har emnet som mål å vise hvordan store teknologiske skift fortoner seg i folks hverdag. Med en kritisk tilnærming til digitaliseringens potensiale løfter faget fram nyanserte forståelser av teknologiers rolle i samfunnsendring, så vel som faglige analyser av pågående kontroverser om hva digital teknologi gjør i livene våre.
Emnet har sitt teoretiske utgangspunkt i Teknologi- og vitenskapsstudier som er opptatt av hvordan teknologi og samfunn former hverandre, men det henter også casestudier fra internettsforskning. I tillegg trekker emnet inn kjønnsforskning for å forstå hvordan digital teknologi kan brukes for å ekskludere sårbare grupper, forsterke ulikheter og bidra til diskriminering - eller omvendt; gi plattformer til ekskluderte grupper, skape inkludering og motvirke urettferdighet.
I første del en av semesteret introduseres studentene for sentrale faglige perspektiv som sosiomaterialitet, script og domestisering, i tillegg til noen utvalgte tematiske fokusområder som f.eks. quantified self, giftige algoritmer, spillbasert læring, selfies, plattformer (tema vil variere fra år til år). I andre del av semesteret skal studentene gruppevis planlegge og gjennomføre et mindre forskningsprosjekt der de samler inn empiri til semesteroppgaven.
Emnet er åpent for alle studenter, og inngår i årsstudiet i STS (studier i kunnskap, teknologi og samfunn) som kan være fag 2/breddefag i de fleste bachelorgrader og kvalifiserer for opptak til PPU (samfunnsfag).

Læringsutbytte

Studenter som består dette emnet har kunnskap om:
-teoriene script og domestisering som brukes i analyse av design og bruk teknologi
-sosiale og kulturelle endringer på utvalgte samfunnsområder som konsekvens av digitalisering
- digital teknologi som kilde til eksklusjon og inklusjon

Studenter som består dette emnet har ferdigheter i å:
-analysere digitaliseringsprosesser på ulike samfunnsområder
-analysere design og bruk av ny teknologi, med vekt på brukernes rolle
-analysere design og bruk av digital teknolog i et kjønnsperspektiv
-planlegge og gjennomføre et mindre utredningsprosjekt om digitalisering og samfunnsendring
Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vektlegger studentaktiv læring med individuell- og gruppevis arbeid med oppgaver. Det vektlegges videre bruk av nye medier både i undervisning og arbeidskrav.
Første del av semesteret består av forelesninger og mindre oppgaver der fagets teoretiske perspektiver og empiriske case presenteres. Andre del av semesteret undervises som prosjektseminar der studenter samler inn data til semesteroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving
  • Godkjent mappe som består av minimum 5 godkjente arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformen er semesteroppgave. Endelig vurdering forutsetter godkjent mappe som består av minimum 5 godkjente arbeidskrav. Arbeidskravene består både av individuelle og gruppevis innleveringer i ulike format, for eksempel essay, presentasjon, digital fortelling, blogg o.l., eller deltagelse på utvalgte undervisningsaktiviteter.

Den avsluttende semesteroppgaven leveres individuelt.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Grunnet betydelige, organisatoriske endringer i emnet fra 2020 vil obligatorisk aktivitet fra tidligere semester ikke automatisk gi mulighet til å ta eksamen/levere semesteroppgave, men kan telle inn mot arbeidskrav i mappen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Kjønnsforskning
  • Medievitenskap
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU