KULT2201 - IKT og kulturendring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Dette emnet utforsker forholdet mellom de nye informasjons- og kommunikasjonsteknologiene og kulturelle endringer. Emnet tematiserer hvordan IKT endrer både kommunikasjon og mellommenneskelige relasjoner privat og profesjonelt. Det er spesielt opptatt av forholdet mellom brukerne og videre)utvikling av IKT. Emnet tar utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige forståelser av teknologisk utvikling, med en særlig interesse for nye medierte praksiser og dagsaktuelle kontroverser. Et sentralt perspektiv er hvordan både design og bruk av teknologier også foregår som kjønnede prosesser.

Emnet er åpent for alle studenter, og inngår i årsstudiet i STS (studier i kunnskap, teknologi og samfunn) som kan være fag 2/breddefag i de fleste bachelorgrader og lektorprogrammer, og som også kvalifiserer for opptak til PPU (samfunnsfag).

Videre kan emnet også brukes i årsstudiet i likestilling og mangfold. Også dette årsstudiet kan brukes som fag 2 i de fleste bachelorgrader.

Læringsutbytte

Studenter som består dette emnet har kunnskap om:
-prosesser som former produksjon og tilegnelse av nye medieteknologier, med vekt på kjønn, design og bruk.
-perspektiv på sentrale kulturelle endringer i forbindelse med introduksjonen av digitale kommunikasjonsformer, virtuelle samfunn og sosiale medier
-design og bruk av aktuelle digitale fora som for eksempel sosiale nettverkssider, blogger, forum og virtuelle verdener
-design og bruk av teknologi som kjønnede prosesser

Studenter som består dette emnet har ferdigheter i å:
-analysere nye medieteknologier som kulturbærere og -skapere
-analysere tilegnelser og bruk av ny teknologi, med vekt på brukernes rolle
-analysere bruk av nye medieteknologier i et kjønnsperspektiv
-skrive reflekterte og velfunderte akademiske tekster


Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises ved hjelp av forelesninger,seminar og gruppearbeid. Vurderingsformen er hjemmeeksamen. For å få ta eksamen må to skriftlige øving være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • To skriftlige øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100

Utlevering
14.12.2018

Innlevering
21.12.2018

Vår ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100

Utlevering
06.05.2019

Innlevering
13.05.2019

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.