course-details-portlet

KULT1101 - Digitale kulturer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Dette emnet handler om internettkultur. Gjennom casestudier av utvalgte teknologier utforsker emnet nye praksiser, fellesskap og kulturer på internett. Eksempler på slike case er memes, influencere, fankultur & fanfiction, hashtaggaktivisme og anonymitet (case vil variere fra semester til semester, de overnevnte temaene er kun illustrerende) I tillegg tematiserer emnet ulike visjoner om internett; fra ideen om internett som demokratiserende kraft til innramminger av internett som bortkastet tid, for å framheve hvordan teknologier formes av fortellinger og fortolkninger av dem.

Formålet er å utvikle verktøy for å forstå vår medierte samtid, og kritisk vurdere hvilken rolle digital teknologi spiller i utviklingen av nye uttrykk, tilhørigheter, identiteter og relasjoner. Emnet har en særlig interesse for internettfenomen som avvises som trivielle eller meningsløse, eksempelvis morsomme kattebilder, for å forstå hvilke funksjoner de har i vår hverdag og samfunnet generelt. I tillegg studeres fenomenene fra et brukerperspektiv, og er opptatt av hvordan brukere har utviklet nye og uventede former for interaksjon og kreativitet.

Emnet har et sosioteknisk tilnærming til digitale kulturer og kombinerer perspektiv fra Teknologi- og Vitenskapsstudier (STS) med Internettstudier for å tematisere tematiserer først og fremst det gjensidig formende forholdet mellom teknologi og samfunn.

Læringsutbytte

Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om:
-Historiske og samtidige digitaliseringsprosesser og deres konsekvenser for organisering og kunnskapsutvikling
-Ulike fortellinger og visjoner knyttet til internett
-Utvalgte kontrovers og kritikker rettet mot internettfenomen som eksempelvis memes, influencere, fankultur & fanfiction, hashtaggaktivisme og anonymitet.
Studenter som gjennomfører dette emnet har ferdigheter i:
-å analysere historiske og samtidige digitaliseringsprosesser
-samtidige digitale kulturer i et sosioteknisk perspektiv
-å kritisk vurdere hvilken rolle teknologiske og samfunnsmessige endringer knyttet til digital teknologi spiller i nye internettpraksiser
-å gjøre en selvstendig analyse av digitale kulturer og formulere funn i formidle tekst i akademisk sjanger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vektlegger studentaktiv læring med individuell og gruppevis arbeid med oppgaver. Det vektlegges bruk av nye medier både i undervisning og evaluering. Vurderingsformen er en hjemmeeksamen, som forutsetter 1 bestått skriftlig øving. Både i øving og på hjemmeeksamen skal studenten gjøre en mindre datainnsamling i form av intervju eller observasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Vurderingsformen er en hjemmeeksamen, som forutsetter 1 bestått skriftlig øving. Både i øving og på hjemmeeksamen skal studenten gjøre en mindre datainnsamling i form av intervju eller observasjon.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tverrfaglige kulturstudier
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Samfunnsfag
  • Samfunnskunnskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU