course-details-portlet

KULMI6215 - Museologi og kulturarvspedagogikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Deltakelse og livslang læring står sentralt i museenes virksomhet. I emnet KULMI6215 Museologi og kulturarvspedagogikk vil museumsansatte få faglig påfyll om museenes roller og funksjoner på disse områdene. Sammen med masterstudenter i kulturminneforvaltning vil museumsansatte møte faglærere fra universitet og museumssektoren, de vil anvende museologisk teori, diskutere digital formidling, deltakelse og livslang læring i tversektorielle læringsgrupper. Deltakere på emnet vil få kjennskap til og praktisk øving i å utvikle museumsprosjekt, presentere prosjektideer og skrive en prosjektsøknad.

Undervisningen i emnet gjennomføres i vår 2023 som en pilot, undervisningen blir grundig evaluert og videreutviklet til en ny test i vår 2024. Det siktes mot å etablere et markedstilpasset emne til vår 2025, dvs. etter slutten av prosjektperioden for MuSaDel.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap

Kandidaten

  • har kunnskap om museumsfaglig og kulturarvpedagogisk teori
  • har kunnskap om museers funksjoner i samfunnet
  • har innsikt i museers og andre kulturarvsinstitusjoners funksjoner som læringsarenaer

Ferdigheter

Kandidaten

  • har øvelse i å analysere museers og andre kulturarvsinstitusjoners rolle og funksjon på ulike samfunnsområder.
  • har øvelse i å reflektere over og drøfte museumsfaglige og -etiske problemstillinger knyttet til museumsdrift, utstillingspraksis og annen bruk av kulturarv til læringsformål.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesinger, seminarer, gruppeoppgaver, presentasjoner. Obligatoriske aktiviteter: Intensivkurs ved museum

Obligatoriske aktiviteter

  • Intensivkurs ved muesum

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULMI3215 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminnestudier
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
24.04.2024

Innlevering
26.04.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU