course-details-portlet

KULMI3115 - Minne, ting og steder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet er ei innføring i eit tverrfagleg teorifelt der omgrep som minne, materialitet og sted er sentrale. To viktige spørsmål er korleis minne blir skapt og vedlikehalde, og kva slags prosessar og institusjonar som er med på å skape førestellingar om fortida innanfor ein kultur. Emnet vil også ta opp sentrale spørsmål innan teorifeltet, slik som forholdet mellom individuelle og kollektive minne og forholdet mellom minne og historie. I tillegg til teoriinnføringa fokuserer kurset på den praktiske bruken av analytiske tilnærminger i diskusjoner av relevante døme.

Læringsutbytte

Ein kandidat som har bestått emnet, blir forventa å ha følgjande totale læringsutbytte ut ifrå studieplanens skildring av emnet, definert som kunnskapar og ferdigheiter:

Kunnskapar:

Kandidaten

  • har god oversikt over internasjonal minneteori
  • har god forståing av korleis relevante institusjonar er med på å forme og formidle forståingar og førestellingar innan feltet.

Ferdigheiter:

Kandidaten

  • kan forklare og diskutere sentrale tema og omgrep fra internasjonal minneteori
  • kan bruke minneteori til sjølvstendig analyse av historieformidlande og minneframkallande kulturprodukt
  • vil vere i stand til å bruke kunnskapar og innsikter frå emnet i vidare fordjuping innan feltet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar, ekskursjonar og seminar med oppgåver/øvingar. Aktiv deltaking i undervisninga oppmodes på det sterkaste, då tema for dei obligatoriske oppgåvene/øvingane er nært knytt til undervisninga.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgaver/øvinger

Forkunnskapskrav

Studiar i relevante fag tilsvarande eit bachelorstudium. Kurset er obligatorisk for masterstudentar i kulturminneforvaltning. Vurderingsmelding krev godkjend undervisningsmelding same semester eller godkjend obligatorisk aktivitet tidlegare semester.

Kursmateriell

Pensum består av teoribasert litteratur i tillegg til relevante kulturprodukt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULMI3100 7.5 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 13.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 30
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 03.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU