course-details-portlet

KULMI3115 - Minne, ting og steder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet er ei innføring i eit tverrfagleg teorifelt der omgrep som minne, materialitet og sted er sentrale. To viktige spørsmål er korleis minne blir skapt og vedlikehalde, og kva slags prosessar og institusjonar som er med på å skape førestellingar om fortida innanfor ein kultur. Emnet vil også ta opp sentrale spørsmål innan teorifeltet, slik som forholdet mellom individuelle og kollektive minne og forholdet mellom minne og historie. I tillegg til teoriinnføringa fokuserer kurset på den praktiske bruken av analytiske tilnærminger i diskusjoner av relevante døme.

Læringsutbytte

Ein kandidat som har bestått emnet blir forventa å ha følgjande totale læringsutbytte ut ifrå studieplanens skildring av emnet, definert som kunnskapar og ferdigheiter:
Kunnskapar:
Kandidaten
- har god oversikt over internasjonal minneteori
- har god forståing av korleis relevante institusjonar er med på å forme og formidle forståingar og førestellingar innan feltet.
Ferdigheiter:
Kandidaten
- kan forklare og diskutere sentrale tema og omgrep fra internasjonal minneteori
- kan bruke minneteori til sjølvstendig analyse av historieformidlande og minneframkallande kulturprodukt
- vil vere i stand til å bruke kunnskapar og innsikter frå emnet i vidare fordjuping innan feltet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar, ekskursjonar og seminar med oppgåver/øvingar. Aktiv deltaking i undervisninga oppmodes på det sterkaste, då tema for dei obligatoriske oppgåvene/øvingane er nært knytt til undervisninga.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgaver/øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Studiar i relevante fag tilsvarande eit bachelorstudium.

Kurset er obligatorisk for masterstudentar i kulturminneforvaltning. Vurderingsmelding krev godkjend undervisningsmelding same semester eller godkjend obligatorisk aktivitet tidlegare semester.

Kursmateriell

Pensum består av teoribasert litteratur i tillegg til relevante kulturprodukt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULMI3100 7.5 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU