course-details-portlet

KULMI2710 - Lokalhistorie med arkivkunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Lokalhistorie har lange og gode tradisjonar i Noreg, både blant fagutdanna historikar og amatørar. Kunnskap om fagfeltets diskusjonstema og arbeidsmåtar er ein del av dette kurset. Føremålet er å gi ein introduksjon til ulike måtar å studere lokalsamfunnshistorie: på den eine sida med ei målsetting om å klarleggje historia til det enkelte lokalsamfunnet, på den andre sida med eit meir generaliserande perspektiv, der studiar innafor eitt eller fleire lokalsamfunn gir kunnskap om større samfunnsmessige prosessar, nasjonalt eller globalt. Emnet set også fokus på kulturminne i ein lokal kontekst. Emnet gir introduksjon til arkivundersøkingar og innsamling av ulike typar kjelder som blir brukt i lokalhistoriske studiar. Emnet tar også for seg korleis ulike lokalhistoriske einingar kan studerast. Realhistoriske døme og kjelder vil ha kronologisk tyngdepunkt etter ca. 1660 og fram til notid.

Læringsutbytte

Ein kandidat som har bestått emnet, blir forventa å ha følgjande totale læringsutbytte i høve til studieplanens skildring av emnet, definert som kunnskapar og ferdigheiter:

Kunnskapar

Kandidaten har grunnleggjande kunnskapar om

 • lokalhistorie som historisk disiplin og praksis
 • ulike typar historieforsking med lokalsamfunn som ramme
 • realhistorie av relevans for utforsking av lokalsamfunn
 • kulturminne i lokal samanheng
 • arkivorganisering, framfinning og bruk av kjelder som er relevante for å gjere historiske undersøkingar med lokal avgrensing
 • innsamling av data gjennom registrering og bruk av intervju

Ferdigheiter

Kandidaten

 • har kvalifikasjonar for å delta i lokalhistorisk arbeid
 • kan anvende teoriar om lokalhistorie til å forstå og bedømme konkrete studiar
 • kan bruke teoriar og kunnskap om historisk relevante tema til å utføre eigne undersøkingar av lokal karakter
 • har grunnleggjande ferdigheiter i å analysere kulturminne i ulike lokale kontekstar
 • kan finne fram til og bruke relevant kjeldemateriale til historiske undersøkingar
 • har grunnleggjande ferdigheiter i datainnsamling og intervjumetode.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar, seminar og ekskursjonar. Obligatorisk semesteroppgåve.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesteroppgave

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensumliste og utvald kjeldemateriale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2710 15.0 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU