course-details-portlet

KULMI2710 - Lokalhistorie med arkivkunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Lokalhistorie har lange og gode tradisjonar i Noreg, både blant fagutdanna historikar og amatørar. Kunnskap om fagfeltets diskusjonstema og arbeidsmåtar er ein del av dette kurset. Føremålet er å gi ein introduksjon til ulike måtar å studere lokalsamfunnshistorie: på den eine sida med ei målsetting om å klarleggje historia til det enkelte lokalsamfunnet, på den andre sida med eit meir generaliserande perspektiv, der studiar innafor eitt eller fleire lokalsamfunn gir kunnskap om større samfunnsmessige prosessar, nasjonalt eller globalt. Emnet set også fokus på kulturminne i ein lokal kontekst. Emnet gir introduksjon til arkivundersøkingar og innsamling av ulike typar kjelder som blir brukt i lokalhistoriske studiar. Emnet tar også for seg korleis ulike lokalhistoriske einingar kan studerast: familien eller hushaldet som samfunnets minste eining, bygdesamfunnet, byen og regionen. Realhistoriske døme og kjelder vil ha kronologisk tyngdepunkt etter ca. 1660 og fram til notid.

Læringsutbytte

Ein kandidat som har bestått emnet, blir forventa å ha følgjande totale læringsutbytte i høve til studieplanens skildring av emnet, definert som kunnskapar og ferdigheiter:

Kunnskapar
Kandidaten har grunnleggjande kunnskapar om
- lokalhistorie som historisk disiplin og praksis
- ulike typar historieforsking med lokalsamfunn som ramme
- realhistorie av relevans for utforsking av lokalsamfunn
- kulturminne i lokal samanheng
- arkivorganisering, framfinning og bruk av kjelder som er relevante for å gjere historiske undersøkingar med lokal avgrensing
- innsamling av data gjennom registrering og bruk av intervju

Ferdigheter
Kandidaten
- har kvalifikasjonar for å delta i lokalhistorisk arbeid
- kan anvende teoriar om lokalhistorie til å forstå og bedømme konkrete studiar
- kan bruke teoriar og kunnskap om historisk relevante tema til å utføre eigne undersøkingar av lokal karakter
- har grunnleggjande ferdigheiter i å analysere kulturminne i ulike lokale kontekstar
- kan finne fram til og bruke relevant kjeldemateriale til historiske undersøkingar
- har grunnleggjande ferdigheiter i datainnsamling og intervjumetode.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar, seminar og ekskursjonar. Obligatorisk semesteroppgåve.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensumliste og utvald kjeldemateriale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2710 15.0 01.08.2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU