course-details-portlet

KULMI1000 - Introduksjon til kulturvern

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

Emnet gir en generell innføring i kulturminner og fortolkning, forvaltning og formidling av disse. Kurset har som mål å gi oversikt over ulike former for kulturminner, den norske kulturminneforvaltningas historie og organiseringa i dag. Emnet innbefatter også innføring i bygningsvern/kulturhistorie, museologi og relevant kulturhistorisk teori.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten:
- Har grunnleggende kunnskap i kulturteori, kulturhistorie og kulturvernets historie.
- Har oversikt over ulike former for kulturminner og forvaltningen av disse.

Ferdigheter:
Kandidaten:
- Kan anvende kunnskapen til å reflektere over og drøfte sentrale kulturminnefaglige problemstillinger.
- Har grunnleggende kompetanse til å kunne orientere seg videre i fagfeltet
- Har en viss trening i skriftlig framstilling av fagstoff.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, ekskursjoner, gruppearbeid og øvingsoppgaver.

Obligatorisk aktivitet:
- Oppmøte på 2 ekskursjoner.
- To øvingsoppgaver (som evt. kan utformes som flere underoppgaver) som må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 semesteroppgaver
  • 2 ekskursjoner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensum 1500 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST1070 15.0 01.08.2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU