course-details-portlet

KT8215 - Ikkelineær statisk og dynamisk analyse med elementmetoden

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 45 minutter

Faglig innhold

Spennings-og tøyningsmål for store deformasjoner. Geometrisk og material ikkelinaritet. Oppdatert og total Lagrange-formulering. Numerisk implementering. Romlig diskretisering i elementer og linearisering av likevektsligningene. Eksplisitte og implisitte løsningsmetoder. Kontinuasjonsmetoder. Variasjonsprinsipper. Elementteknologi. Kontakt og støt.

Læringsutbytte

Kandidatene skal ha kunnskap om og forståelse av ikke-lineære elementmetoder for kvasi-statiske og dynamiske problemer.

Kunnskaper: Kandidatene skal forstå det teoretiske grunnlaget for ikke-lineære elementmetoder og hvordan metodene kan implementeres numerisk.

Ferdigheter: Kandidatene skal kunne utlede og anvende de grunnleggende ligningene i ikke-lineære elementmetoder og algoritmene for numerisk implementering av metodene. De skal også kunne utføre ikke-lineære elementanalyser og kritisk vurdere de beregnede resultatene.

Generell kompetanse: Kandidatene skal kunne benytte avanserte kommersielle ikke-lineære elementprogrammer med god forståelse av forutsetninger og antagelser de bygger på. De skal kunne vurdere kvaliteten på resultatene fra analysene. De skal, hvis det er aktuelt, kunne lage sitt eget ikke-lineære elementprogram. De skal ha et godt grunnlag for å kunne lese vitenskapelige artikler innen emnet, og dermed kunne produsere publiserbar forskning hvor bruk/videreutvikling av ikke-lineære elementprogrammer er sentralt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og prosjektarbeid. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen er på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesningsnotater. Lærebok: Ted Belytschko, Wing Kam Liu, Brian Moran, Khalil Elkhodary, Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures, 2nd Edition, 2013 (ISBN: 978-1-118-63270-3).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU