course-details-portlet

KT8213 - Betong: Struktur-egenskapsforhold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 2/3
Rapport 1/3

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i dagens status på områdene:
1) kjemisk og fysisk mikrostruktur og porestruktur
av herdnet sementpasta, 2) vannets rolle som del av strukturen såvel som i adsorbert tilstand og som
porevann, 3) strukturen av overgangssonen mellom tilslag og pasta.
Bindemiddelsammensetningens og tilslagstypens betydning for disse forhold tas opp.
Metoder til å bestemme mikrostruktur, porestruktur og feilstruktur (inhomogenitet, riss etc.) dekkes.
Forholdet mellom mikro- og porestruktur og sentrale bruksegenskaper som volumstabilitet,
fukttransport og bestandighet tas opp. Det vil bli lagt vekt på høyfast betong hvor bruk av silikastøv og
høy dosering av tilsetningsstoffer er forutsetninger. Individuell tilpassning av kursinnhold kan gjøres etter nærmere ønsker.

Læringsutbytte

Gi forståelse og oversikt over fysiske mekanismer i betongs faststoff- og porestruktur som påvirker og styrer betongmaterialers makroegenskaper (fasthet, volumstabilitet, transportegenskaper, bestandighet), inkl. vannets betydning.

Kunnskaper:
- Kjemisk og fysisk mikrostruktur og porestruktur av herdnet sementpasta,
- Vannets rolle som del av strukturen såvel som i adsorbert tilstand og som porevann basert på dets termodynamikk.
- Strukturen av overgangssonen mellom tilslag og pasta.
- Bindemiddelsammensetningens og tilslagstypens betydning for disse forhold tas opp.
- Metoder til å bestemme mikrostruktur, porestruktur og feilstruktur (inhomogenitet, riss etc.) dekkes.
- Forholdet mellom mikro- og porestruktur og sentrale bruksegenskaper som volumstabilitet, fukttransport og bestandighet tas opp, inkl. høyfast betong hvor bruk av silikastøv og høy dosering av tilsetningsstoffer er forutsetninger, samt bruk av flyveaske.
- Individuell tilpassning av kursinnhold kan gjøres etter nærmere ønsker.

Ferdigheter:
- Evne til å lese og vurdere vitenskapelig litteratur innen fagområdet og tolke denne ifht betongs grunnleggende materialegenskaper beskrevet i kursets forelesningsnotater;
- Evne til å forstå betydning av porevannets tilstand, materialstrukturutvikling ved herding inkl faststoff, overflater, porestruktur, transport, samvirke vann/faststoff pga overflatekrefter etc, volumendringer, bestandighet og mekaniske egenskaper.
- Evne til å planlegge og gjennomføre forsøk og analyse av eksperimentelle resultater for studier av materialstruktur (porosimetri/PF, porer vs overflater vs faststoff, transport (kapillærsug, strømning, diffusjon), sorpsjon, mikroskopi, nanoindentering, lengde-/volumendringer, frysing av betong og porevann i betong mm)
- Individuell tilpasning innenfor f.eks. lavtemperatur, transport mm.

Generell kompetanse:
- Anvende materialvitenskap om sementbaserte materialer i praktisk forskning; review, modell, forsøk og analyse
- Omsette dette i ingeniørmessig utvikling og innovasjon, for eksempel nye materialer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gjennomføres dels i form av forelesninger, dels som kollokvier. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TKT 4215 Betongteknologi 1.

Kursmateriell

Undervisningen vil bli basert på nyere
forskningsrapporter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU