course-details-portlet

KT8213 - Betong: Struktur-egenskapsforhold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i dagens status på områdene: 1) kjemisk og fysisk mikrostruktur og porestrukturav herdnet sementpasta, 2) vannets rolle som del av strukturen såvel som i adsorbert tilstand og somporevann, 3) strukturen av overgangssonen mellom tilslag og pasta. Bindemiddelsammensetningens og tilslagstypens betydning for disse forhold tas opp.Metoder til å bestemme mikrostruktur, porestruktur og feilstruktur (inhomogenitet, riss etc.) dekkes.Forholdet mellom mikro- og porestruktur og sentrale bruksegenskaper som volumstabilitet,fukttransport og bestandighet tas opp. Det vil bli lagt vekt på høyfast betong hvor bruk av silikastøv oghøy dosering av tilsetningsstoffer er forutsetninger. Individuell tilpassning av kursinnhold kan gjøres etter nærmere ønsker.

Læringsutbytte

Gi forståelse og oversikt over fysiske mekanismer i betongs faststoff- og porestruktur som påvirker og styrer betongmaterialers makroegenskaper (fasthet, volumstabilitet, transportegenskaper, bestandighet), inkl. vannets betydning.Kunnskaper:- Kjemisk og fysisk mikrostruktur og porestruktur av herdnet sementpasta, - Vannets rolle som del av strukturen såvel som i adsorbert tilstand og som porevann basert på dets termodynamikk.- Strukturen av overgangssonen mellom tilslag og pasta. - Bindemiddelsammensetningens og tilslagstypens betydning for disse forhold tas opp. - Metoder til å bestemme mikrostruktur, porestruktur og feilstruktur (inhomogenitet, riss etc.) dekkes. - Forholdet mellom mikro- og porestruktur og sentrale bruksegenskaper som volumstabilitet, fukttransport og bestandighet tas opp, inkl. høyfast betong hvor bruk av silikastøv og høy dosering av tilsetningsstoffer er forutsetninger, samt bruk av flyveaske. - Individuell tilpassning av kursinnhold kan gjøres etter nærmere ønsker.Ferdigheter: - Evne til å lese og vurdere vitenskapelig litteratur innen fagområdet og tolke denne ifht betongs grunnleggende materialegenskaper beskrevet i kursets forelesningsnotater; - Evne til å forstå betydning av porevannets tilstand, materialstrukturutvikling ved herding inkl faststoff, overflater, porestruktur, transport, samvirke vann/faststoff pga overflatekrefter etc, volumendringer, bestandighet og mekaniske egenskaper. - Evne til å planlegge og gjennomføre forsøk og analyse av eksperimentelle resultater for studier av materialstruktur (porosimetri/PF, porer vs overflater vs faststoff, transport (kapillærsug, strømning, diffusjon), sorpsjon, mikroskopi, nanoindentering, lengde-/volumendringer, frysing av betong og porevann i betong mm)- Individuell tilpasning innenfor f.eks. lavtemperatur, transport mm.Generell kompetanse:- Anvende materialvitenskap om sementbaserte materialer i praktisk forskning; review, modell, forsøk og analyse- Omsette dette i ingeniørmessig utvikling og innovasjon, for eksempel nye materialer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gjennomføres dels i form av forelesninger, dels som kollokvier. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Forkunnskapskrav

TKT 4215 Betongteknologi 1.

Kursmateriell

Undervisningen vil bli basert på nyereforskningsrapporter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU