course-details-portlet

KRIG3040 - Kjønn, krig og samfunn

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Dette masterkurset undersøker det intrikate forholdet mellom kjønn, krig og samfunn i et historisk perspektiv. Fremveksten av nasjonalstater, modernisering av krigføring og oppbygging av nasjonale hærer på 1800-tallet var avgjørende for utformingen av forestillinger om statsborgerskap og kjønn. I kurset vil vi undersøke hvordan krig og det militære formet, styrket, samt destabiliserte kjønnsnormer og kjønnsrelasjoner. Med fokus på de to verdenskrigene vil vi analysere den komplekse kjønnsdynamikken mellom "krigsfronten" og "hjemmefronten" og konsekvensene de fikk for samfunnet. Vi utforsker militæret som homososialt rom og dets historiske betydning i utformingen av maskuline og nasjonale identiteter. Et sentralt tema i kurset er forholdet mellom vold og kjønn. Vi vil diskutere bruk og erfaringer med seksualisert og kjønnsbasert vold i krigstid og militære konflikter, samt kjønnede syn på overgripere og ofre.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanenes beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper

Kandidaten

 • forstår og kan forklare hvordan krig og militæret har påvirket og formet kjønnsnormer, roller og relasjoner
 • har tilegnet seg en grunnleggende forståelse av begrepene kjønn og hegemonisk maskulinitet
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom nasjonsbygging, militæret og kjønn og dets betydning for forestillinger om medborgerskap og tilhørighet
 • kan reflektere kritisk over funksjoner, bruk og erfaringer med seksualisert og kjønnsbasert vold i krig og militære konflikter

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kategorien "kjønn" til å formulere historiografiske forskningsspørsmål og identifisere relevante kilder for å besvare dem
 • kan syntetisere, sammenligne og diskutere ulike teoretiske tilnærminger og argumenter
 • kan kritisk og selvstendig analysere skriftlige og visuelle kilder
 • kan oppsummere, vurdere og kommunisere komplekse spørsmål om kjønn og krig både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises via digital plattform. Plattformen kan inneholde korte forelesninger, korte podcast-presentasjoner, samtaler, og kortfattet skriftlig undervisningsmateriell. Det tilbys en fysisk samling som er praktisk innrettet og som kan inneholde både forelesninger, seminaraktivitet og gruppeoppgaver.

Som en del av mappevurderingen må fire obligatoriske oppgaver leveres innen fastsatte frister.

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet er mappevurdering. I mappen inngår det fire obligatoriske oppgaver som skal leveres innen bestemte frister i løpet av semesteret.

De fire oppgavene er:

 1. Sammenlignende gjennomgang av to tildelte artikler fra pensumlisten (ca. 1000 ord) (teller 20%)
 2. skriftlig sammendrag som presenterer valgt tema for semesteroppgaven og en klart definert problemstilling (250-500 ord). Tema må være innenfor kursets omfang og krever forhåndsgodkjenning fra emneansvarlig (teller 20%)
 3. Annotert bibliografi over 8-10 relevante fagtekster relevant for semesteroppgaven (ca. 800-1000 ord) (teller 20%)
 4. Avsluttende semesteroppgave som analyserer valgt tema og problemstilling (2500-3000 ord) (teller 40%)

For å bestå mappevurderingen må alle oppgaver være levert og bestått karakter individuelt.

Det vil ikke bli gitt gjentakseksamen i emnet i semester hvor det ikke er undervisning i emnet.

Forkunnskapskrav

BA i militære studier, historie, statsvitenskap, sosiologi, religionsvitenskap eller tilsvarende

Kursmateriell

Pensumliste, litteraturkompendium og skriftlige notater lagt ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KRIG3041 7.5 HØST 2024
KRIG6041 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sosialhistorie
 • Kulturhistorie
 • Moderne historie (etter 1800)
 • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for moderne samfunnshistorie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU