course-details-portlet

KRIG3010 - Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

I en globalisert verden er utenrikspolitikk noe som angår oss alle, men hva forstår vi egentlig med utenrikspolitikk? Dette emnet vil analysere de mest sentrale trekk ved norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk fra 1905 og frem til i dag.

Emnet ser på de utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringene Norge har stått overfor, hvordan norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk er blitt formet og påvirket av så vel indre som ytre forhold, og hvordan Norges geografiske posisjon har bidratt til å legge føringer for politikken. Videre skal emnet gi kunnskap om - og evne til å analysere - det som har vært definert som norske utenrikspolitiske interesser, verdier og virkemidler.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten har

 • inngående kunnskaper om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, herunder det som har vært definert som norske utenrikspolitiske interesser, verdier og virkemidler
 • inngående kunnskap om de utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringene Norge har stått overfor etter 1905 (spesielt særegne forhold knyttet til første verdenskrig, mellomkrigstiden, andre verdenskrig, kald krig og avviklingen av den kalde krigen)
 • kunnskaper om hvordan norsk utenrikspolitikk er blitt formet og påvirket av så vel indre som ytre forhold
 • evne til å gjenkjenne og analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i de viktigste historiografiske debattene i perioden

Ferdigheter

Kandidaten skal

 • kunne vurdere og analysere norske utenrikspolitiske interesser, verdier og virkemidler
 • kunne forklare hvordan norsk utenrikspolitikk er blitt formet og påvirket av så vel indre som ytre forhold
 • kunne si noe om hvilke betingelser som gjelder for norsk utenrikspolitikk, for derigjennom å kunne formulere forskningsspørsmål og identifisere kilder og begreper som er relevante for å svare på dem
 • kunne oppsummere, evaluere og kommunisere et komplekst tema både muntlig og skriftlig til et bredere publikum

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises digitalt hvor forelesninger, podcaster og annet undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig gjennom en digital plattform. Denne plattformen vil utgjøre et digitalt klasserom hvor det etableres digitale møtepunkter for undervisning, studentaktiv læring, oppfølging, veiledning, med videre.

I tillegg til den digitale «kjernen» vil det gjennomføres to fysiske samlinger i løpet av semesteret, hver på 2-3 dager.

Obligatorisk aktivitet i emnet er en semesteroppgave (bokmelding) som må være godkjent for at studentene kan framstille seg til vurdering i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Vurderingsordningen i emnet er hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen har en varighet på 3 dager, og det er også mulig å ta eksamen i semester hvor emnet ikke undervises.

Forkunnskapskrav

BA i militære studier, historie, statsvitenskap eller tilsvarende

Kursmateriell

Pensumliste, kompendium og andre materialer vil bli publisert på en digital plattform i begynnelsen av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST3455 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Moderne historie (etter 1800)
 • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for moderne samfunnshistorie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU