course-details-portlet

KP8906 - Videregående kurs i membranprosesser

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet foreleses etter avtale hvert år, neste gang våren 2025. Emnet tar sikte på å gi en fordypende forståelse av forskjellen i transport gjennom forskjellige typer membraner og materialer. Dette vil forklare membranenes forskjellige separasjonsegenskaper, og gi grunnlag for riktig valg av materiale for en membran separasjonsprosess. Innhold: - Transport gjennom polymere, uorganiske (karbon, glass, keramer, metaller), og hybride materialer. - Betydning av løselighet og diffusjon, adsorpsjon, porestørrelser og porestørrelsesfordeling. - Separasjonsegenskaper for forskjellige gass og væske blandinger ved endrede prosessbetingelser. - Betydning av materialets kjemiske struktur, gassenes fysikalske egenskaper, interaksjoner mellom gass/væske og membranmateriale. Aldring nedbrytningsmekanismer. Eksempler på miljøvennlige membranprosesser. - Analyse av transport- og foulingmekanismer i membraner og moduler. Videre behandles oppbygging av membrananlegg samt teknisk gjennomføring av membranseparasjoner. - Avhengig av stipendiatens forskningsoppgave kan det ligge varierende vekt på gasser og væskesystemer. Emnet kan etter avtale med kandidatene suppleres med andre del-emner innen membranteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal ha grunnleggende kunnskap innen separasjonsprosesser og membranteknologi. Ferdigheter: Studenten skal kunne vurdere hvilke materialer som er best egnet for membranseparasjon av ulike systemer. Studentene skal videre kunne gjøre kvalifiserte valg med hensyn til design av materialene, og deres egnethet for opp skalering til kommersielle membranmoduler. Generell kompetanse: Studentene skal ha kunnskap om alle typer membran separasjonsprosesser og kjenne til prinsippene for tillaging av de forskjellige materialene som brukes keramiske, polymere og hybride.

Læringsformer og aktiviteter

Forventet arbeidsbelastning per uke er 2 timer forelesninger, 2 timer kollokvier, 11 timer selvstudier, individuell rapport/artikkel (teller 1/3 av karakteren). For studenter som allerede har gjennomført kurs i grunnleggende membranteknologi (TKP8) i sitt masterstudium, vil en mer omfattende rapport kreves og vil telle 2/3 av karakteren.

Emnet undervises hvert 2. år i vårsemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIK2095 9.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  9.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU