course-details-portlet

KP8904 - Transportprosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Generaliserte likninger for impuls-, masse- og varme-transport. Laminær og turbulent strømning, laminære og turbulente grensesjikt. Kort introduksjon til reologi og ikke-Newtonske fluider for biologiske systemer. Stasjonær og ikke-stasjonær diffusjon i fortynnede og konsentrerte fluider og i ulike geometrier. Ficks og Stefan-Maxwells likninger, multikomponent diffusjon. Masseoverføringsmodeller. Simultan masse- og varmeoverføring og overføringsanalogier. Innføring i Matlab.

Læringsutbytte

KUNNSKAPSMÅL
- Forstå de mekanismer for de kombinerte transportprosessene for masse, impuls og varme
- Analogier mellom de ulike mekanismene
- Stasjonær og transient diffusjon i ulike geometrier
- Maxwell-Stefans konsept for multikomponent diffusjon
FERDIGHETSMÅL
- Kunne sette opp generelle likninger for kombinert diffusiv og konvektiv masse og varmetransport
- Kunne forenkle de generaliserte likningene for ulike case inklusive grensebetingelser
- Kunne løse partielle differensiallikninger numerisk ved hjelp av diskretisering
- Kunne løe enkle problemer basert på Maxwell-Stefans konsept for multikomponent transport
GENERELL KOMPETANSE
- Numerisk løsning av ordinære og partielle differensialliknings-system i Matlab

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Øvingene er delvis basert på bruk av Matlab. Forventet arbeisbelastning per uke er tre timer forelesning, to timer øving, og sju timer selvstudium. Totalbelastningen i faget er 200 timer fordelt på forelesninger (40%) og prosjekter/selvstudium (60%).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Fire obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.
Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 70%, og obligatoriske øvinger som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Jakobsen, H. A., 2014: Chemical Modeling: Multiphase Reactive Flows, 2nd edition. Springer

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4160 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU