course-details-portlet

KP8132 - Anvendt heterogen katalyse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet gis annet hvert år, neste gang høsten 2023. Emnet er ment å gi en forståelse av sammenhengen mellom moderne katalyseteorier og anvendelsen av de viktigste gruppene av heterogene katalysatorer; metaller, metalloksider og zeolitter. Gjennom eksempler fra industrielle prosesser eller anvendelser under utvikling skal muligheter og begrensninger knyttet til katalysatorenes ytelse gjennomgås. Dette omfatter katalysatorsyntese, kinetiske beskrivelser av delprosessene (adsorpsjon, overflatereaksjon, desorpsjon), problematikk knyttet til masse- og varmeoverføring, samt tolkning av resultater fra eksperimentelle og teoretiske undersøkelser.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal ha kunnskap om moderne teorier og eksperimentelle funn innen heterogent katalyserte reaksjoner og deres implikasjoner for viktige industrielle prosesser, samt prosesser som fremdeles befinner på forskningsstadiet. Kunnskapen skal være spesielt rettet mot prosesser for oppgradering av olje og konvertering av naturgass, framstilling av bulk-kjemikalier, rensing av utslipp, samt fornybar energi. Ferdigheter: Studentene skal kunne søke fram og velge ut relevante arbeider fra forskningslitteraturen innenfor et gitt tema innen heterogen katalyse. De skal ha kjennskap til eller kunne vurdere mulighetene, begrensningene og relevansen av både den teoretiske og den eksperimentelle metodologien som har vært brukt. De skal videre kunne sette sammen informasjonen til et helhetsbilde som belyser både konsensus og kontrovers/inkonsistens for forståelsen av den aktuelle prosessen. Dette bildet skal de kunne presentere for et publikum og diskutere med andre forskere. Generell kompetanse: Studentene kan vurdere og diskutere eksisterende og nye resultater og teorier innen heterogen katalyse, , både i en vitenskapelig og en industrielle kontekst, basert på en kombinasjonen av egen forskningserfaring og det som publiseres og presenteres av andre forskere.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer

Kursmateriell

Pensum består av utvalgte notater og tidsskriftartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KP8112 6.0 HØST 2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU