course-details-portlet

KP8106 - Gassrensing med kjemiske absorbenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 40/100 1 timer E
Arbeider 60/100

Faglig innhold

Emnet tilbys etter avtale hvert år. Emnet behandler grunnlaget for valg av prosesstype og for dimensjonering av apparatur for rensing av gasser med kjemiske løsningsmidler. Fokuset vil være å fjerne CO2 og SO2 fra prosessgasser og forbrenningsgasser. Fjerning av H2S, og vann vil også diskuteres.

Temaer som dekkes er:

- Introduksjon til energiproduksjon. Dannelse av ulike forurensende gasser samt de mest brukte rensemetodene.

- Renseeffektivitet, energibehov og muligheter for energiintegrering, selektivitet, kjemisk stabilitet, osv - Kriterier for valg mellom prosesser for spesifiserte anvendelser

- Rensekrav, tilgjengelig teknologi, og tekniske utfordringer i kjemisk absorpsjon. Eksempel er krav til forbehandling av gassen som skal behandles.

- Til slutt vil vi diskutere klimautfordringen i lys av internasjonale avtaler.

I tillegg gjør hver student et prosjektarbeid med fokus på ulike aspekter ved absorpsjonsteknologi. Eksempler på fokuspunkter er

- Evaluering av spesifikke industrielle tilfeller og mulighet for absorpsjonsteknologi.

- Rigorøse, termodynamiske og semiempiriske likevektsmodeller. - Teorier for modellering av masseoverføringsprosesser.

- Kinetikkmodeller med vekt på koplingen mellom masseoverføring mellom fasene og kjemisk reaksjon.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne: Kunnskapsmål:

- Forstå de ulike prosessene brukt for CO2-fangst ved både høye og lave trykk

- Hvilke mekanismer som avgjør energibruken i absorsjonsprosesser

- Reaksjonsmekanismer for ulike absorbenter

- Grunnleggende likninger for modellering absorpsjonstårn og regenererings kolonner.

- Beregne masse og varmeovergang under absorpsjon og regenerering.

- Generell forståelse av masseoverføringsprosesser hvor kjemisk reaksjon inngår.

Læringsformer og aktiviteter

aktiv læring, kollokvier og prosjektarbeid

Mer om vurdering

Muntlig eksamen (40%) og rapport (60%).

Oblikatoriske aktiviter inneholder presentasjoner og korte rapporter

Forkunnskapskrav

TKP4105 Separasjonsteknikk og TKP4110 Kjemisk reaksjonsteknikk eller tilsvarende forkunnskaper

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIK2094 9.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  9.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 40/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU