course-details-portlet

KP8105 - Matematisk modellbygging og modelltilpassing

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høsten 2023. Emnet gir en innføring i matematisk modellbygging, modelltilpassing og forsøksplanlegging ved eksperimentelt forsøksarbeide. Følgende emner behandles: Repetisjon av statistiske metoder Matematiske modeller - Empiriske modeller - Mekanistiske modeller basert på analyse av systemets årsaksvirkningsforhold Modelltilpassing - Lineære modeller - Ulineære modeller - Valg mellom modellalternativer Forsøksplanlegging ved matematisk modellbygging. Obligatoriske regneøvinger. Ved regneøvinger benyttes datamaskin.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene vil få kunnskap om typer av modeller, empiriske og fysikalske og hva som karakteriserer disse. De vil få kunnskap om numeriske metoder som brukes, som steepest descend, Newton iterasjon, numerisk integrasjon av ordinære differensiallikninger, samt metoder som brukes i optimalisering. Ferdigheter: Etter å ha tatt kurset skal studentene kunne lineær og ikke-lineær regresjon. De skal være i stand til å tilpasse modellparametre til målinger og estimere konfidensintervall for parametre og modellprediksjon. Studentene vil også være istand til å tilpasse multirespons modeller til målinger. De skal være istand til å utvikle dynamiske og stasjonære modeller som skal brukes til å forklare eksperimentelle data. De skal være istand til å gjøre regresjon når det er målefeil i alle variable, både design variable (uavhengige variable) og respons. Studentene skal kunne anvende metoder for modelldiskriminering. Videre skal de kunne, og være stand til å anvende metoder for forsøksdesign. Generell kompetanse: De vil få kompetase i bruk av verktøy for modelltilpassning og programmering i matlab og /eller python.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt 1
  • Prosjekt 2

Mer om vurdering

2 prosjekter må være godkjent for å kunne ta eksamen. Skriftlig eksamen teller 100%.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter elementære kunnskaper i matriseregning, numeriske metoder, statistikk og programmering.

Kursmateriell

Utdelt materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIK2093 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU