course-details-portlet

KP6006 - Bærekraftig og sirkulær kjemisk prosessindustri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Introduksjon

Dette emnet er en introduksjon til bærekraftig og sirkulær prosessindustri.

I en verden med store klimautfordringer og hvor naturressursene er under sterkt press, er det avgjørende å minimere/optimalisere ressursutnyttelsen av energi, materialer og andre innsatsfaktorer. Dette er essensen for en bærekraftig og sirkulær prosessindustri.

Formålet med dette emnet er å gi innblikk i metoder for å evaluere bærekraftighet av prosesser, og å identifisere bærekraftige alternativer og prosessforbedringer som gjør det mulig å utnytte egne og andres avfall eller biprodukter.

Her vil du lære mer om hvilke verktøy som kan brukes i kjemisk og andre industrier, for å evaluere bærekraft. Temaene som dekkes i dette kurset inkluderer grønn kjemi, beregning av CO2-fotavtrykk, livsløpsanalyser og energieffektivisering. En introduksjon til bærekraftige og sirkulære prosessløsninger vil også være inkludert, som for eksempel bruk av CO2 som råstoff, omforming av biomasse til drivstoff, samt resirkulering av plast og batterier.

Dette emnet omfatter:

 • Introduksjon til bærekraftig prosessindustri, grønn kjemi og veikart til net-zero (f.eks. Prosess21s veikart mot 2050) og forståelse av klassifisering av utslipp (Scope 1, 2 og 3)
 • Introduksjon til sirkulær økonomi og sirkulær prosessindustri
 • Beregning av CO2-fotavtrykk og forståelse av negative CO2-utslipp
 • Introduksjon til livsløpsanalyser (LCA)
 • Introduksjon til masse- og varmebalanser (inkl. flytskjema)
 • Introduksjon til resurseffektivisering, inkl. kvaliteten av energi (strøm/varme)
 • CO2 som råstoff
 • Katalytiske prosesser for omdannelse av biomasse til drivstoff og verdifulle kjemikalier
 • Resirkulering av metaller (for eksempel batterier)
 • Kjemisk resirkulering av plast

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal kandidaten forstå prinsippene som ligger til grunn for en bærekraftig og sirkulær prosessindustri

 • Forståelse av prinsippene for grønn kjemi, og hvordan de lærer oss å tenke på nye måter i produksjon og forbruk av kjemikalier
 • Forståelse av hva en livsløpsanalyse innebærer og hvorfor de er avgjørende for bærekraftig prosessdesign
 • Kjennskap til beregning av CO2-fotavtrykk og andre utslippsberegninger
 • Forståelse av varme- og massebalanser, og å skille mellom høy- og lavkvalitets varme og strøm
 • Kjennskap til noen sirkulære prosesser

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktivitetene er en kombinasjon av forelesninger, læringsnuggets (innspilte, interaktive videoforelesninger), gruppearbeid og veiledning av faglærer.

Følgende læringsformer vil bli benyttet:

 • En digital introduksjonssamling 
 • En fysisk samling, bestående av forelesninger, studentaktive læringssesjoner og jobbing med oppgaver
 • En digital samling, bestående av forelesninger og studentaktive læringssesjoner
 • Korte informasjonsvideoer, og videoforelesninger til individuell gjennomgang
 • Øvinger

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

 • Vurderingsordning: De som ønsker studiepoeng må gjennomføre eksamen
 • Type eksamen: skriftlig hjemmeeksamen
 • Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på digitale og fysiske samlinger, samt gjennomføring av øvinger

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
EVU-emner ved NV-fakultetet, 0% internfinansiert (EVUNV0H)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad (3-årig) ingeniørutdanning eller relevant arbeidserfaring.

Kursmateriell

Presentasjoner, oppgaver og praktiske eksempler.

Annen informasjon

Kurset undervises delvis på norsk og delvis på engelsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.7 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Industriell kjemi
 • Kjemisk prosessteknologi
 • Kjemiteknikk
 • Prosessmetallurgi
 • Kjemi/prosess
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
05.06.2024

Innlevering
05.06.2024


09:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU