course-details-portlet

KP3150 - Introduksjon til strømning og varmetransport

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet tilsikter å gi en innføring i lovene om strømnings- og varmetransport og deres anvendelser, ved hjelp av analytiske, numeriske og praktiske metoder. Emnet er en kombinasjon av teori og laboratoriearbeid som gjør det mulig for studentene å samle inn og behandle nødvendig informasjon for analyse av varme og masseoverføring i kombinerte systemer og for relevante teknologier. Laboratorieforsøkene vil være en del av den endelige karakteren i kurset.

Strømning: fluidegenskaper, trykk og hydrostatikk, fluidkinematikk, Bernoulli-ligning og rørstrømning, Moody Chart.

Varmetransport: termodynamiske tilstandsdiagrammer, varmepumper, luftkondisjonering, stasjonær og ikke-stasjonær konduksjon i faste materialer, ingeniørmessige sammenhenger ved konvektiv varmeoverføring, varmeoverføring ved faseoverganger, varmeoverføring i rørsystem og varmevekslere, stråling.

Målemetoder i fluidstrøm og varmeoverføring

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:

- rapportere prosessparametere ved bruk av forskjellige enheter og basis, lage og diskutere prosessdiagrammer.

- forstå grunnleggende fluidstrømmer og egenskaper

- beregne trykkfall, friksjonstap og hastigheter i rørstrømmer.

- forstå grunnlaget for Bernoulli-ligningen og hvordan den er utledet.

- lese tekniske diagrammer som Moodys diagram og termodynamiske tilstandsdiagrammer.

- løse steady state 1-dimensjonale konduktive og konvektive varmeoverføringsproblem for enkle geometrier som kanaler og overflater.

- forstå grunnlaget for stråling.

- beregne varmeoverføringskoeffisienter.

- analysere ytelsen til industrielle varmevekslere, og beregne det nødvendige varmeoverføringarealet ved å bruke metoden for logaritmisk middel temperaturforskjell og metoden for varmevekslerens effektivitet.

- være kjent med målemetoder i fluidstrøm og varmeoverføring.

- bruke Python for å løse enkle varme og massseoverføringsproblem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60 timer), regneøvinger (30 timer), labarbeid (10 timer) og selvstudium (100 timer). Adgang til eksamen forutsetter at 7 av 10 regneøvinger er godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Lab.
  • Oppgaver

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen som teller 100% og laboratorieoppgaver og 70% av arbeidene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Ved en utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi NTNU,Trondheim.

Kursmateriell

Forelest og utdelt materiale, basert på utvalgte tema i: Bergman, Lavine, Incroperat & DeWitt: Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Wiley, 7. utg 2011. Geankoplis, Transport processes and Separation Process Principles, Pearson, 4. utg, 2014.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4100 7.5 HØST 2020
TEP4130 3.7 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 01.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 4
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 27
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU