course-details-portlet

KLMED8011 - Elementær forskningsmetodikk i psykiatri

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Forskerkurs over 2 år (4 semester), 24 studiepoeng. Studienivå: Doktorgradsnivå. Kurset er primært forbeholdt stipendiater og kliniske prosjekter. Max antall plasser: 10. Emneansvarlig kontaktes for opplysninger om søknadsfrist. Søkere må legge ved vitenskapelig prosjektbeskrivelse/forskningsprotokoll med klare problemstillinger (3-5 sider). Søker må ha veileder, og prosjektet skal være godkjent av leder. Søknaden skal inneholde: En vitenskapelig prosjektbeskrivelse, publikasjonsliste, cv og attester. Den vitenskapelige prosjektbeskrivelsen skal inneholde (inntil 5 sider): En kort bakgrunn for det aktuelle forskingsprosjekt. En klart definert hypotese/målformulering. En beskrivelse av hvordan de ønskede mål kan oppnås. Forskningsdesign, metoder og analyser. En kort beskrivelse av forskningsmiljøet. Prosjektbeskrivelsen bør også inneholde en kort diskusjon av kritiske faktorer og eventuelle problemer prosjektet kan møte underveis. Ved en vurdering av prosjektet blir det lagt vekt på klarhet i framstillingen, vitenskapelig kvalitet, klinisk relevans og gjennomførbarhet. I tillegg skal publikasjonsliste, cv og vitnemål legges ved. Dette legges til grunn ved opptaket. Prosjektoppgaver og rapporter hvert semester. Faglig innhold: 8-10 møter hvert semester, 2-4t pr gang, samt noen hele dager), som dekker følgende deler, dels teoretisk (foreleses), dels praktisk (som øves): 1/3 forelesning, 2/3 seminar, med en blanding av PBL og prosjektarbeid med eget prosjekt. Hovedtemaer i de 4 semester: (a) Litteratursøkning (1/2 semester) , (b) Problemformulering (1/2 semester), (c) Eksperimentelt design (d) statistisk metodikk , (e) Manuskriptskriving. Individuell veiledning ved en forskningsveileder, det er ønskelig at søker selv ordner med dette. Semesteroppgaver: 3 godkjente prosjektoppgaver, 2 godkjente rapporter (metode og resultat-notat), 1 prøveforelesning på norsk, 1 prøveforelesning på engelsk, Posterpresentasjon. Eksamen: Ferdig hovedoppgave i form av ferdig artikkel etter 2 år. Karakterregel: Bestått/Ikke bestått. Sted: Molde Sjukehus

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten 1) kjenne til grunnleggende forskningsmetodikk innen psykiatri; 2) kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder og prosesser i klinisk forskning; 3) ha god kunnskap om etiske problemstillinger i klinisk forskning innen psykiatri; 4) ha konkret og praktisk innblikk i forskningsarbeid, samt kunne delta i andres prosjekter; 5) kunne formidle muntlig og skriftlig forskningsresultater gjennom nasjonale og internasjonale kanaler innen psykiatri; 6) ha gode basisferdigheter i å drive og evaluere et klinisk prosjekt på høyt nivå, og kunne etablere et godt nettverk rundt seg; 7) ha utviklet god vitenskaplig tenkemåte, og være i stand til å evaluere gode problemstillinger i klinisk forskning; 8) kjenne godt til hele forskningsprosessen, og hva som kreves for å bli en god forsker i psykiatri; 9) kunne vurdere, og ta riktige beslutninger i de ulike faser av et klinisk forskningsprosjekt; 10) ha god forståelse av hva det innebærer å drive klinisk forskning i psykiatri når det gjelder kunnskap, ferdigheter og praktisk jobbing.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over 4 semester. Neste kurs går fra høst 2022 til vår 2024. 8-10 møter per semester, 2-4t pr gang, (samt noen hele dager), som dekker følgende deler, dels teoretisk (foreleses), dels praktisk (som øves): 1/3 forelesning, 2/3 seminar med diskusjon med eget forskningsprosjekt i fokus. Kurset krever en del egenaktivitet utenom undervisningen. Kurset er proaktivt, og benytter spisskompetanse fra blant andre AKF, REK og HUNT.

Det er plass til 10 studenter på emnet. Ved mindre enn 8 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesterrapport
  • Semesterrapport
  • Semesterrapport
  • Prosjektoppgave, metode og resultatnotat
  • Posterpresentasjon
  • Prosjektoppgave
  • Prøveforelesning på Norsk
  • Prøveforelesning på Engelsk

Forkunnskapskrav

Fullført eller tatt opp på masterstudium eller tilsvarende. Ha med seg ett (planlagt) eget prosjekt som det skal arbeides med under kurset. Gjennomført helseutdannelse (lege, psykolog, sykepleier, etc)

Kursmateriell

1. A Kazdin: Research design in clinical psychology. 4th Ed. New York: Allyn & Baker, 2002 eller nyere. 2. American Psychological Association: Publication Manual, 6th ed APA: Washington DC., 2001, eller nyere 3. S Friis & P Vaglum: Fra idé til prosjekt. En innføring i klinisk forskning. Oslo: Tano, 1986 (senere opplag). Anbefalt lesing: K. Ringdal. Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Forlag: Fagbokforl.Utgitt: 2001 A. Bjørndal., D. Hofoss. Statistikk for helse-og sosialfagene. J. Pallant. SPSS Survival Manual. Open University Press, Philadelphia, helst siste versjon.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  24.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU