course-details-portlet

KLMED8004 - Introduksjon til medisinsk statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Deskriptiv statistikk, sannsynlighet, sannsynlighetsfordelinger, estimering, parametrisk hypotesetesting, ikkeparametrisk hypotesetesting

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

  • Kunne demonstrere faktakunnskap om grunnleggende definisjoner brukt innen statistikk slik som definisjoner på sentral beliggenhet, standardavvik, binomisk fordelt variabel, Poissonfordelt variabel, normalfordelt variabel, fordelingen til utvalsgjennomsnittet, fordelingen til en proporsjon, punktestimat, konfidensintervall, null-hypotese, alternativ hypotese, testobservator, kritisk verdi og p-verdi
  • Være i stand til å beskrive resultater og teoremer utledet slik som sentralgrenseteoremet, formler for konfidensintervall, og fordelinger for testobservatører
  • Kunne identifisere og anvende formler gitt fra definisjoner slik som utregning av mål på sentral beliggenhet og standardavvik
  • Være i stand til å anvende resultater og teoremer til å løse problemer slik som utregning av sannsynligheter, utregning av punktestimater, utregning av konfidensintervaller for gjennomsnitt, andeler og rater, og gjennomføring av hypotesetester
  • Ha grunnbegreper og metoder tilstrekkelig for videre studier innen fagfelt der statistikk er en forutsetning, eller for arbeid innen omrader der en bakgrunn i statistikk er nødvendig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det kreves godkjente øvinger fra samme eller foregående år for å få gå opp til eksamen,

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvinger

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende masternivå eller studenter opptatt på medisinstudiet og masterprogram ved MH-fakultetet. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Rosner, B: "Fundamentals of Biostatistics", 8th ed. 2015

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 13.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 30
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 14.05.2024 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU