course-details-portlet

KLMED8001 - Elementær forskningsmetodikk i psykiatri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 år A

Faglig innhold

Forskerkurs over 2 år (4 semester), 24 studiepoeng.

Studienivå: Doktorgradsnivå. Kurset er primært forbeholdt stipendiater og kliniske prosjekter i psykiatri. Kurset er også åpent for søkere fra somatikken.

Max antall plasser: 10

Emneansvarlig kontaktes for opplysninger om søknadsfrist.

Søkere må legge ved vitenskapelig prosjektbeskrivelse/forskningsprotokoll med klare problemstillinger (3-5 sider).

Søker må ha veileder, og prosjektet skal være godkjent av leder.

Søknaden skal inneholde:

En vitenskapelig prosjektbeskrivelse, publikasjonsliste, cv og attester.

Den vitenskapelige prosjektbeskrivelsen skal inneholde (inntil 5 sider):

En kort bakgrunn for det aktuelle forskingsprosjektet.

En klart definert hypotese/målformulering.

En beskrivelse av hvordan de ønskede mål kan oppnås.

Forskningsdesign, metoder og analyser.

En kort beskrivelse av forskningsmiljøet.

Prosjektbeskrivelsen bør også inneholde en kort diskusjon av kritiske faktorer og eventuelle problemer prosjektet kan møte underveis.

Ved vurdering av prosjektet blir det lagt vekt på klarhet i framstillingen, vitenskapelig kvalitet, klinisk relevans og gjennomførbarhet.

I tillegg skal publikasjonsliste, cv og vitnemål legges ved. Dette legges til grunn ved opptaket.

Alle dokumentene som inngår i søknaden samles i én pdf-fil og sendes pr e-post til Ismail Cuneyt Guzey på e-post cuneyt.guzey@ntnu.no og til Einar Vedul-Kjelsås; kjein@ntnu.no.

Før opptak vil vi innkalle til korte opptaksintervju med søkere.

Søkere som får plass vil bli kontaktet, og får nærmere beskjed om registrering i NTNU-systemet; studentweb og søknadsweb.

Prosjektoppgaver og rapporter hvert semester.

Faglig innhold: 8-10 møter hvert semester, 2-4t pr gang, samt noen hele dager), som dekker følgende deler, dels teoretisk (foreleses), dels praktisk (som øves): 1/3 forelesning, 2/3 seminar, med en blanding av PBL og prosjektarbeid med eget prosjekt.

Hovedtemaer i de 4 semester:

(a) Litteratursøkning (1/2 semester) ,

(b) Problemformulering (1/2 semester),

(c) Eksperimentell design

(d) Statistisk metodikk

(e) Manuskriptskriving.

Individuell veiledning ved en forskningsveileder, det er ønskelig at søker selv ordner med dette.

Semesteroppgaver:

3 godkjente prosjektoppgaver,

2 godkjente rapporter (metode og resultat-notat),

1 prøveforelesning på norsk,

1 prøveforelesning på engelsk,

Posterpresentasjon.

Eksamen: Ferdig hovedoppgave i form av ferdig vitenskapelig artikkel etter 2 år. Karakterregel: Bestått/Ikke bestått.

Sted: Institutt for psykisk helse, MH-fakultetet, MTFS/Kavli Intitute/Øye Helsehus

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Etter fullført og bestått KLMED8001 skal studenten kunne:

 • være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker fagområdets vitenskapsteori og metoder
 • vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og utviklingsprosjekter, herunder etiske problemstillinger i klinisk forskning innen psykiatri
 • bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Ferdigheter

Etter fullført og bestått KLMED8001 skal studenten kunne:

 • formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, herunder å kunne evaluere relevante problemstillinger i klinisk forskning;.
 • håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått KLMED8001 skal studenten kunne:

 • identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler, herunder å kunne skrive vitenskapelige artikler med høy kvalitet.
 • delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora

Læringsformer og aktiviteter

NESTE OPPTAK: Søknadsfrist 1. april 2022. Emnet går over 4 semester. Neste kurs går fra høst 2022 til vår 2024. 8-10 møter per semester, 2-4t pr gang, (samt noen hele dager), som dekker følgende deler, dels teoretisk (foreleses), dels praktisk (som øves): 1/3 forelesning, 2/3 seminar med diskusjon med eget forskningsprosjekt i fokus. Kurset krever en del egenaktivitet utenom undervisningen. Kurset er proaktivt, og benytter spisskompetanse fra blant andre AKF, REK og HUNT.Det tas forbehold om et tilstrekkelig antall studenter for at emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesterrapport
 • Semesterrapport
 • Semesterrapport
 • Prosjektoppgave, metode og resultatnotat
 • Prosjektoppgave
 • Prøveforelesning på Norsk
 • Prøveforelesning på Engelsk
 • Posterpresentasjon

Forkunnskapskrav

Fullført eller tatt opp på masterstudium eller tilsvarende. Ha med seg ett (planlagt) eget prosjekt som det skal arbeides med under kurset. Gjennomført helseutdannelse (lege, psykolog, sykepleier, etc)

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:

1. A Kazdin: Research design in clinical psychology. 4th Ed. New York: Allyn & Baker, 2002 eller nyere. 2. American Psychological Association: Publication Manual, 6th ed APA: Washington DC., 2001, eller nyere 3. S Friis & P Vaglum: Fra idé til prosjekt. En innføring i klinisk forskning. Oslo: Tano, 1986 (senere opplag). Anbefalt lesing: K. Ringdal. Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Forlag: Fagbokforl.Utgitt: 2001 A. Bjørndal., D. Hofoss. Statistikk for helse-og sosialfagene. J. Pallant. SPSS Survival Manual. Open University Press, Philadelphia, helst siste versjon.

Vitenskapelige artikler vil bli gitt ut fortløpende i løpet av kurset.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MH8000 0.5 HØST 2020
SMED8007 0.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  24.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU