course-details-portlet

KLMED8001 - Elementær forskningsmetodikk i psykiatri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 år A

Faglig innhold

Forskerkurs over 2 år (4 semester), 24 studiepoeng.

Studienivå: Doktorgradsnivå. Kurset er primært forbeholdt stipendiater og kliniske prosjekter i psykiatri. Kurseter også åpent for søkere fra somatikken.

Max antall plasser: 10. Søknadsfrist: 1. april 2020.

Emneansvarlig kontaktes for opplysninger om søknadsfrist.

 

Søkere må legge ved vitenskapelig prosjektbeskrivelse/forskningsprotokoll med klare problemstillinger (3-5 sider).

Søker må ha veileder, og prosjektet skal være godkjent av leder.

Søknaden skal inneholde:

En vitenskapelig prosjektbeskrivelse, publikasjonsliste, cv og attester.

Den vitenskapelige prosjektbeskrivelsen skal inneholde (inntil 5 sider):

En kort bakgrunn for det aktuelle forskingsprosjekt.

En klart definert hypotese/målformulering.

En beskrivelse av hvordan de ønskede mål kan oppnås.

Forskningsdesign, metoder og analyser.

En kort beskrivelse av forskningsmiljøet.

Prosjektbeskrivelsen bør også inneholde en kort diskusjon av kritiske faktorer og eventuelle problemer prosjektet kan møte underveis.

Ved en vurdering av prosjektet blir det lagt vekt på klarhet i framstillingen, vitenskapelig kvalitet, klinisk relevans og gjennomførbarhet.

 

I tillegg skal publikasjonsliste, cv og vitnemål legges ved.

 

Dette legges til grunn ved opptaket.

 

«Alle dokumentene som inngår i søknaden samles i én pdf-fil og sendes pr e-post til Ismail Cuneyt Guzey på e-post cuneyt.guzey@ntnu.no

Før opptak vil vi innkalle til korte opptaksintervju med søkere.

Søkere som får plass vil bli kontaktet, og får nærmere beskjed om registrering på i NTNU-systemet; studentweb og søknadsweb.»

 

Prosjektoppgaver og rapporter hvert semester.

 

Faglig innhold: 8-10 møter hvert semester, 2-4t pr gang, samt noen hele dager), som dekker følgende deler, dels teoretisk (foreleses), dels praktisk (som øves): 1/3 forelesning, 2/3 seminar, med en blanding av PBL og prosjektarbeid med eget prosjekt.

Hovedtemaer i de 4 semester:

(a) Litteratursøkning (1/2 semester) ,

(b) Problemformulering (1/2 semester),

(c) Eksperimentelt design

(d) statistisk metodikk ,

(e) Manuskriptskriving.

Individuell veiledning ved en forskningsveileder, det er ønskelig at søker selv ordner med dette.

 

Semesteroppgaver:

3 godkjente prosjektoppgaver,

2 godkjente rapporter (metode og resultat-notat),

1 prøveforelesning på norsk,

1 prøveforelesning på engelsk,

Posterpresentasjon.

 

Eksamen: Ferdig hovedoppgave i form av ferdig artikkel etter 2 år. Karakterregel: Bestått/Ikke bestått.

 

Sted: Østmarka sykehus/Institutt for nevromedisin – Voksenpsykiatri, gule nybygg, ”Osten”, møterommet, 2etg.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten 1) kjenne til grunnleggende forskningsmetodikk innen psykiatri; 2) kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder og prosesser i klinisk forskning; 3) ha god kunnskap om etiske problemstillinger i klinisk forskning innen psykiatri; 4) ha konkret og praktisk innblikk i forskningsarbeid, samt kunne delta i andres prosjekter; 5) kunne formidle muntlig og skriftlig forskningsresultater gjennom nasjonale og internasjonale kanaler innen psykiatri; 6) ha gode basisferdigheter i å drive og evaluere et klinisk prosjekt på høyt nivå, og kunne etablere et godt nettverk rundt seg;
7) ha utviklet god vitenskaplig tenkemåte, og være i stand til å evaluere gode problemstillinger i klinisk forskning; 8) kjenne godt til hele forskningsprosessen, og hva som kreves for å bli en god forsker i psykiatri; 9) kunne vurdere, og ta riktige beslutninger i de ulike faser av et klinisk forskningsprosjekt; 10) ha god forståelse av hva det innebærer å drive klinisk forskning i psykiatri når det gjelder kunnskap, ferdigheter og praktisk jobbing.

Læringsformer og aktiviteter

NESTE OPPTAK: Søknadsfrist 1. mai 2020. Emnet går over 4 semester. Neste kurs går fra høst 2020 til vår 2022. 8-10 møter per semester, 2-4t pr gang, (samt noen hele dager), som dekker følgende deler, dels teoretisk (foreleses), dels praktisk (som øves): 1/3 forelesning, 2/3 seminar med diskusjon med eget forskningsprosjekt i fokus. Kurset krever en del egenaktivitet utenom undervisningen. Kurset er proaktivt, og benytter spisskompetanse fra blant andre AKF, REK og HUNT.Det tas forbehold om et tilstrekkelig antall studenter for at emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesterrapport
 • Semesterrapport
 • Semesterrapport
 • Prosjektoppgave, metode og resultatnotat
 • Prosjektoppgave
 • Prøveforelesning på Norsk
 • Prøveforelesning på Engelsk
 • Posterpresentasjon

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Gjennomgått eller gjennomgår masterstudium eller tilsvarende.
Ha med seg ett (planlagt) eget prosjekt som det skal arbeides med under kurset. Gjennomført helseutdannelse (lege, psykolog, sykepleier, etc)

Kursmateriell

1. A Kazdin: Research design in clinical psychology. 4th Ed. New York: Allyn & Baker, 2002 eller nyere.
2. American Psychological Association: Publication Manual, 6th ed APA: Washington DC., 2001, eller nyere
3. S Friis & P Vaglum: Fra idé til prosjekt. En innføring i klinisk forskning. Oslo: Tano, 1986 (senere opplag).
Anbefalt lesing:
K. Ringdal. Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ
metode. Forlag: Fagbokforl.Utgitt: 2001
A. Bjørndal., D. Hofoss. Statistikk for helse-og sosialfagene.
J. Pallant. SPSS Survival Manual. Open University Press, Philadelphia, helst siste versjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MH8000 0.5 01.09.2020
SMED8007 0.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  24.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU