course-details-portlet

KLH3202 - Akutt og postoperativ smerte

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet retter seg mot helsearbeidere av alle profesjoner som arbeider med behandling av akutt og postoperativ smerte. Det vil særlig være relevant for ansatte ved postoperative oppvåkningsavdelinger og kirurgiske avdelinger, men også for andre som er involvert i perioperativ behandling. Emnet vil dekke organisatoriske forhold, farmakologi og kliniske forhold. Studentene skal få inngående kunnskap om de ulike modalitetene som brukes i behandling av akutte smerter samt kunnskaper om hvordan man kan behandle akutt smerte hos spesielle pasientgrupper. Det vil bli lagt vekt på en helhetlig forståelse av smerte og en tverrfaglig og multimodal behandlingstilnærming.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått KLH3202 skal studenten kunne:
* beskrive omfanget av og konsekvensene av akutt og postoperativ smerte
* gjøre rede for fysiologien til akutt og postoperativ smerte, inkludert den inflammatoriske prosessen
* gjøre rede for konsekvensene av adrenerg aktivering ved sterke postoperative smerter
* beskrive hensiktsmessig organisering av smertebehandling og smerteteam i sykehus
* gjøre rede for virkningsmekanismer, indikasjoner, kontraindikasjoner og komplikasjoner til medikamenter og teknikker brukt i behandling av akutte og postoperative smerter
* lindre behandling av prosedyrerelatert smerte
* gjøre rede for overgangen fra akutt til kronisk smerte
* vurdere akutt og postoperativ smerte i en helhetlig ramme
* evaluere og behandle akutt og postoperativ smerte hos spesielle pasientgrupper som barn, demente, intensivpasienter, rusavhengige og personer med kronisk smerte
* gjøre rede for prinsipper for behandling av smerter ved alvorlig somatisk sykdom med lang forventet levetid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid som vil foregå i blokkukene til master i klinisk helsevitenskap. Ved ny vurdering vil vurderingsformen kunne endres til muntlig.

Obligatoriske aktiviteter:
-En skriftlig innlevering i løpet av semesteret med vurdering godkjent/ikke godkjent kreves godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Hjemmeoppgave

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må skriftlig eksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Tilsvarende som opptak til master i klinisk helsevitenskap (www.ntnu.no/studier/mklihel). Andre kandidater vurderes individuelt.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6013 7.5 01.01.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU