course-details-portlet

KLH3201 - Langvarig smerte: undersøkelse, behandling og oppfølging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Studentene vil tilegne seg utvidet kunnskap om smertefysiologi og smertepsykologi med spesielt fokus på langvarig smerte og overgangen fra akutt til langvarig smerte. Emnet vil ha fokus på ulike smertetilstander i muskel og skjelett apparatet og særlig fokus på mer sammensatte tilstander med smerter og andre symptomer som vedvarer over tid. Studentene vil få bred innsikt i «biopsykososiale» faktorer som kan være knyttet til det å ha langvarige symptomer; både biomedisinske forhold, psykologiske utfordringer og sosiale/ demografiske faktorer som kan ha betydning for pasientforløp og prognose. Studentene vil få en inngående kjennskap til bruk av god kommunikasjon og til mestringsorientert tilnærming ved langvarige smerter. Det legges vekt på en helhetlig forståelse av smerte og en tverrfaglig og multimodal behandlingstilnærming.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

Etter fullført emne skal kandidaten:

 • ha bred oversikt over fysiologiske, psykologiske og sosiale forhold som påvirker opprettholdelse av sammensatte smertetilstander
 • ha bred oversikt over fysiologiske, psykologiske og sosiale forhold som påvirkes av langvarig smerte og sammensatt symptomatologi
 • ha en inngående forståelse av prinsipper for kunnskapsbasert praksis innen langvarig smerte og sammensatt symptomatologi
 • ha spesiell innsikt i utfordringer innen medikasjon for langvarige smerter og mulige alternativer for behandling

Ferdighetsmål:

Etter fullført emne skal kandidaten kunne:

 • drøfte langvarig smerte og sammensatte symptomlidelser i en biopsykososial modell
 • analysere behovet for en bred tilnærming og nødvendigheten av tverrfaglighet ved utredning og behandling av langvarig smerte
 • diskutere ulike profesjoners rolle i tverrfaglig team omkring langvarig smerte
 • analysere psykologiske mekanismer ved smerte og sammensatte symptomlidelser og kjenne til relevante psykologiske intervensjoner
 • gjøre rede for betydningen av fysisk aktivitet og bevegelse i rehabilitering av langvarig smerte
 • diskutere muligheter, begrensninger og spesielle utfordringer ved medikamentell behandling ved langvarig smerte
 • diskutere muligheter og begrensninger ved nerveblokader og annen intervensjonsterapi

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan kandidaten:

 • redegjøre for grunnleggende forståelse av prinsipper for kunnskapsbasert praksis innen langvarig smerte og utmattelse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med kasuistikker. Forelesningene vil foregå i blokkukene til master i klinisk helsevitenskap. Det tas forbehold om et visst antall oppmeldte studenter for at undervisningen gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppearbeid med muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: - Gruppearbeid med muntlig presentasjon

Ved gjentak av eksamen må skriftlig hjemmeeksamen tas på nytt. Obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 semester.

Ved utsatt eksamen, ny vurdering eller få oppmeldte kandidater vil vurderingsformen kunne endres.

Forkunnskapskrav

Tilsvarende som opptak til master i klinisk helsevitenskap (www.ntnu.no/studier/mklihel). Andre kandidater vurderes individuelt.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres to uker før oppstart av kurset.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6012 7.5 VÅR 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
23.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU