KLH3109 - Palliasjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer B

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til fagfeltet palliasjon hvor både kunnskap, ferdigheter og holdninger skal belyses.

Emnet vil ha fokus på forståelse av den palliative pasienten, kliniske problemstillinger knyttet til kartlegging, undersøkelse, diagnostikk, behandling, oppfølging og samhandling med kommunehelsetjenesten. Emnet vil videre gi innsikt i organisatoriske forhold, tverrfaglig arbeid, helhetlig ivaretakelse av både pasient og pårørende, og kommunikasjon mellom pasient/pårørende og helsepersonell.
I Norge er det kreftpasienter med avansert sykdom som har vært tilknyttet palliative tjenester. Vi vil se på hvordan palliasjon nå er integrert i onkologien, men ser også på hvordan palliativ tilnærming og behandlingsprinsipper kan brukes til andre uhelbredelige sykdommer som demens, hjerte- og lungesykdommer. Det er ønskelig at studentene har en forståelse av hele forløpet av en kreftsykdom. Dette inkluderer kurativ behandling, seneffekter etter kreftbehandling og rehabilitering av disse, livsforlengende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt. Standardiserte pasientforløp vil bli utdypet som en metode for å sikre god pasientbehandling og emnet vil gi kjennskap til samhandling på tvers av profesjoner. Barn og unge som pårørende belyses også.

Læringsutbytte

- beskrive ulike maligne sykdomstilstander med relevans for palliasjon
- gjøre rede for bruk av kartleggingsverktøy og beskrive grunnleggende prinsipper for undersøkelse og diagnostikk av palliative pasienter med forskjellige sammensatte symptomer
- forklare grunnleggende smertefysiologi ved malign sykdom
- gjøre rede for patofysiologiske forhold som ligger til grunn for ulike symptomer forbundet med avansert sykdom
- gjøre rede for hovedprinsipper i tumorrettet behandling av kreftsykdom
- beskrive prinsipper for behandling av forskjellige sammensatte symptomer, inkludert grunnleggende farmakologisk behandling, intervensjoner og ikke-medikamentell behandling
- beskrive prinsipper for helhetlig ivaretakelse av pasienter og pårørende
- beskrive organiseringen av tilbudet for palliative pasienter med palliative tilbud lokalt, regionalt og nasjonalt
- forklare og gi eksempler på samhandling på tvers av profesjoner og helsetjenestenivå
- beskrive metoder for kommunikasjon med pasienter som er alvorlig syke og døende
- gjøre rede for prinsipper om behandling og pleie for alvorlig syke og døende pasienter, inkludert barn og eldre
- diskutere psykiske og eksistensielle forhold hos aktuelle pasientgrupper og deres pårørende
- gjøre rede for hensikten ved bruk av standardiserte pasientforløp og tverrfaglig samarbeid med involverte profesjoner på ulike nivå i helsevesenet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid.
Det vil gjennom emnet bli arbeidet med gruppe-oppgaver som presenteres i plenum. Studentene må ha godkjente øvinger med muntlig presentasjon før de kan gå opp til eksamen. Forelesningene vil foregå i blokkukene til master i klinisk helsevitenskap. Det tas forbehold om et visst antall oppmeldte studenter for at undervisningen gjennomføres. Ved utsatt eksamen, ny vurdering, eller få oppmeldte kandidater vil vurderingsformen kunne endres til muntlig.

Obligatoriske aktiviteter: presentasjon av gruppeoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid med muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Gjentak av emne: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter for å ta eksamen. Hvis dette er bestått tidligere er det tilstrekkelig å ta skriftlig eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Tilsvarende som opptak til master i klinisk helsevitenskap (www.ntnu.no/studier/mklihel). Andre kandidater vurderes individuelt.

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3106 3.8 01.09.2018
KLH3200 3.8 01.09.2017
MDV6010 3.8 01.09.2017
MDV6011 3.8 01.09.2017
MDV6020 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 B 06.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.