course-details-portlet

KLH3108 - Fedmebehandling 2: Livsstilbehandling for barn, vektkirurgi og farmakoterapi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

1.Dette emnet vil gi en oversikt over rollen kosthold, trening og atferdsterapi har i behandlingen av fedme hos barn, og hvordan man for barn og unge setter all behandling inn i et familieperspektiv. Atferdsterapi i håndteringen av fedme vil belyses fra barns vinkel, og motivasjon og prinsippene for atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi i fedmebehandling av barn vil diskuteres.
Det blir anledning til frivillig deltagelse på kursdager for familier i
fedmebehandling.

2.Ulike bariatriske inngrep vil bli sammenlignet ut fra sine handlingsmekanismer, indikatorer/kontraindikatorer, effektivitet og potensielle komplikasjoner. Videre vil viktigheten av oppfølging etter operasjon diskuteres, samt hvordan denne bør bli møtt fra et medisinsk, ernæringsmessig, atferdsmessig og fysisk aktivitets perspektiv.

3. Ulike farmakologiske behandlingsmåter vil bli sammenlignet ut i fra sine handlingsmekanismer, indikatorer/kontraindikatorer, effektivitet og potensielle bieffekter. Farmakoterapiens rolle som eneste intervensjon, samt farmakoterapi i kombinasjon med konservativ behandling, vil bli diskutert i forhold til vekttap og opprettholdelse av vekttap I tillegg vil fremtidige retninger innen farmakologisk behandling bli diskutert.

4. Det vil også inngå en i dyptgående diskusjon av utfordringen med å opprettholde vektreduksjon etter kirurgisk behandling, med vekt på prediktorer for suksess samt karakteristika ved de som lykkes i å oppnå langvarig vektreduksjon.
Det blir anledning til frivillig observasjon av vektkirurgi

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
• ha kunnskap om definisjon av overvekt og fedme hos barn, årsaker til fedmeutvikling, samt kompleksiteten i tilleggsplager ved fedme hos barn og unge
• ha oppnådd forståelse for hvordan kosthold, trening og atferdsterapi kan brukes i behandling av fedme hos barn
• ha kunnskap om hvordan familien inkluderes i behandling av barn og unge
• ha kunnskap om hvilket behandlingsnivå pasienten har behov for
• ha kunnskap om metoder for å måle endring i overvekt, kost, fysisk aktivitet og adferd.
• være kjent med konseptet interindividuell respons på behandling og forstå de potensielle mekanismene som ligger mellom ulikhetene som er knyttet til dette
• ha kunnskap om hvordan medikamenter kan benyttes i fedmebehandling
• kunne avklare om pasienten er egnet for kirurgisk behandling
• ha innsikt i hvordan pasienter skal følges opp etter operasjon
• forstå utfordringene ved opprettholdelse av vekttap etter bariatrisk kirurgi
• ha kunnskap om de ulike prediktorene for suksess og kjennetegn ved de som lykkes med å opprettholde vekttapet på lang sikt etter bariatrisk kirurgi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og hospitering. Obligatorisk oppmøte på forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på forelesninger

Mer om vurdering

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgednde semester. Ved utsatt eksamen vil vurderingsform kunne gjøres om til muntlig eksamen. Undervisningen gis på engelsk dersom internasjonale studenter melder seg innen fristen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha påbegynt (eller fullført) emnet KLH 3103 Fedmebehandling I

Kursmateriell

Gis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3104 7.5 01.09.2015
KLH3105 1.5 01.09.2015
MDV6018 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Klinisk medisin
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 04.05.2021

Innlevering 06.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU