course-details-portlet

KJ6005 - Biokjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer
Semesteroppgave 30/100

Faglig innhold

KJ6005 Biokjemi gir en grunnleggende innføring i kjemisk struktur og funksjon til biomolekyler, metabolisme og energiomsetning i celler, DNA, RNA og biosyntese av protein og noen molekylærgenetiske metoder. Det vil bli lagt spesiell vekt på tema med relevans for undervisning i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten kan

 • gjøre rede for grunnleggende trekk knyttet til kjemisk struktur og funksjon av biomolekyler, metabolisme og energiomsetningen i cellene, og overføring av informasjon fra DNA til protein.
 • gjøre rede for ulike metoder for formidling av biokjemisk fagstoff i skolen

Ferdighet Kandidaten kan

 • bruke ulike læringsressurser i undervisningen
 • anvende en del eksperimentelle metoder
 • fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse
 • formidle fagstoff og forskningsresultater i biokjemi
 • finne aktuelle læringsressurser i biokjemi
 • organisere praktiske aktiviteter i biokjemiundervisning
 • behandle relevante kjemikalier og utstyr som brukes i biokjemiundervisning
 • samarbeide med andre for å løse teoretiske og praktiske oppgaver

Generell kompetanse: Kandidaten kan

 • fremskaffe og bruke relevant og pålitelig informasjon innen biokjemi og utøve kildekritikk
 • arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre og formidle resultatene av arbeidet
 • formidle fagstoff og resultater

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner og praktisk laboratoriearbeid på samlingene. Mellom samlingene: Individuelt arbeid med veiledning, videforelesninger, ukentlig arbeidsoppgaver.

Det legges vekt på at undervisningen på samlingene skal gjøre studentene i best mulig stand til å arbeide individuelt og å samarbeide mellom samlingene. I tillegg prioriteres læringsaktiviteter på samling som studenten ikke kan gjøre individuelt, f.eks. laboratoriearbeid. Studiet er nettbasert med fem samlingsdager fordelt på tre samlinger på NTNU Trondheim. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig rapporter, oppmøte

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Oppmøte på forelesninger og laboratoriearbeid på samlingene er obligatorisk (noe kan erstattes av tilsvarende aktivitet etter skriftlig avtale med fagansvarlig). For stort fravær vil medføre at emnet ikke blir bestått.
 • Obligatoriske innleveringer av labrapporter og øvinger.
 • Semesteroppgave (teller 30 % av sluttkarakter).

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen. Både semesteroppgave og slutteksamen må være bestått for å få karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Kjemi 2, 8.-13. trinn (KKJE2-8-13)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU