KJ3050 - Marin organisk miljøkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 45 minutter D

Faglig innhold

Emnet omhandler prøvetaking og analyse av organiske komponenter / miljøgifter i marint område. Ulike analytiske metoder for bestemmelse av slike forbindelser samt mulige nedbrytningsprodukter gjennomgås. Emne tar også for seg typiske forvitringsprosesser og nedbrytning av utvalgte stoffer. I tillegg diskuterer emne effekter av utvalgte miljøgifter på miljøet og andre relevante aspekter knyttet til organiske miljøgifter i marint område, samt relevante metoder for overvåkning og overvåkingsteknologi.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene kunne/ha:

Etter endt studium skal studentene kunne/ha:
- kunnskap om og kunne utføre prøvetaking og analyse av organiske komponenter / miljøgifter og deres nedbrytningsprodukter i havvann
- forklare ulike forvitringsprosesser av organiske komponenter / miljøgifter i marint område
- kunnskap om effekter av organiske miljøgifter i det marine miljøet
- gjøre rede for hvordan prioriterte organiske miljøgifter og oljespill kan overvåkes o det marine området

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid inkludert felt og laboratoriearbeid, og gruppearbeid [Fordeling 2, 6, 4]. Som en del av labkurset inngår en obligatorisk (emnespesifikk) HMS-forelesning; oppmøte kreves for å få adgang til labøvelsene. Normalt vil denne foregå i løpet av de to første ukene av semesteret. Studentene er selv ansvarlige for å finne informasjon om undervisningsstart og eventuell obligatorisk aktivitet i emner via NTNU sine nettsider og studiehåndbøker. Ta evt. kontakt med instituttet om noe er uklart. Informasjon om tidspunkt for obligatorisk aktivitet i semesteret vil bli annonsert ved semesterstart. Muntlig eksamen (45 minutter). Adgangsbegrenset til 18 plasser. Undervisningen gis på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent laboratoriekurs

Mer om vurdering

Ved ny vurdering skal kun munntlig eksamen gjentas.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

KJ1000 og TMT4115 eller tilsvarende emner.

Kursmateriell

Vil oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.