course-details-portlet

KJ2031 - Videregående uorganisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og semesterprøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 20/100 2 timer KALKULATOR
Hjemmeeksamen 80/100 4 timer
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i symmetrioperasjoner, punktgrupper og bruk av karaktertabeller for dannelse av symmetriadaperte lineærkombinerte (SALC) atomorbitaler for polyatomiske molekyl. Walsh diagram benyttes for vurdering av binding og stereokjemi for forbindelser i p-blokken. Ligandfeltteori (MO-teori) for transisjonsmetallkomplekser inkludert pi-interaksjoner. Noen organometalliske forbindelser, hovedsaklig d-metall karbonyler. Videre introduseres termsymboler og elektroniske spektra inkludert ligandfeltoverganger og utvalgsregler. Introduksjon til anvendelse av spektroskopiske teknikkene UV-vis, PES og XAS.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

-Relatere gjeldende bindingsteorier til forklaring av stereokjemi og egenskaper av uorganiske forbindelser

-Anvende symmetri, punktgruppe og karaktertabell til å forklare molekylorbital interaksjoner i polyatomiske molekyl

-Forklare elektroniske spektra for transisjonsmetallkomplekser

-Kunne forklare interaksjonen mellom CO og d-metallkomplekser

-Kjenne til de spektroskopiske teknikkene UV-vis, PES and XAS

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og øvinger, vanligvis to øvingstimer per uke og fire forelesningstimer. For adgang til eksamen kreves det godkjent deltagelse på øvinger, gjennomført midtsemestereksamen, samt deltagelse på posterprosjekt og en PBL-øving. I faget er det 9 øvinger hvor en av øvingene er en obligatorisk laboratorieøving. For restererende øvinger er det krav om oppmøte på 75%. Karakter på midtsemestereksamen teller 20% av totalkarakteren i emnet. Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesterprosjekt (Gjelder kun høst 2020)
  • Instruksjonsvideo og øving (Gjelder kun høst 2020)
  • Minst 80% oppmøte på øving
  • Poster og posterpresentasjon (Gjelder ikke høst 2020)
  • PBL øving (Gjelder ikke høst 2020)
  • Laboppgave (Gjelder ikke høst 2020)

Mer om vurdering

Karakter på midtsemesterprøve slås sammen med slutteksamen til én samlet karakter til slutt. Det kan bes om begrunnelse/klage på både midtsemester og slutteksamen. Ved stryk tas kun skriftlig avsluttende eksamen som utsatt eksamen. Ved gyldig fravær på midtsemestereksamen kan denne gis som utsatt eksamen. For forbedring av karakter må både midtsemesterpøve og eksamen tas opp igjen neste gang emnet går ordinært.

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter til TMT4130 Uorganisk kjemi eller ha tilsvarende kunnskap.

Kursmateriell

Weller, Overton, Rourke, Armstrong: Inorganic Chemistry, latest ed., Oxford University Press.
Utlevert materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ231 7.5
TKJ4210 7.5 01.08.2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Uorganisk kjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og semesterprøve

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Semesterprøve 20/100 KALKULATOR 30.09.2020 12:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 35
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 80/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 24.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesterprøve 20/100 KALKULATOR INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 KALKULATOR 25.05.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU