course-details-portlet

K1215 - Estetikk, byggeskikk og stedskvalitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Kurset formidler kunnskap om estetikk, byggeskikk og stedskvalitet som særskilte krav i byggereglene, og som premisser for livskvalitet og samfunnets identitet. Kurset gir kompetanse rettet mot planlegging, prosjektering og administrative prosesser. Emnet fokuserer på de bygde omgivelsers kvalitet, med utgangspunkt i estetikk, byggeskikk og stedets egenskaper. Temaer: Vurdering av estetikk - Landskap, regioner og grønnstruktur - Stedsanalyse - Stedsstrukturer - Gater, plasser og uterom - Hus og bygninger - Kulturarv - Lys og farge - Planlegging

Læringsutbytte

Kunnskap: Kunnskap om håndtering av estetikk i plan- og byggesaker, samt grunnleggende metoder for planlegging, prosjektering og evaluering av estetisk kvalitet i det bygde miljø. Dette inkluderer estetiske angivelser i reguleringsplanlegging, samt estetiske redegjørelser og skjønnsvurdering i byggesaker. Ferdigheter: Oppfatte og beskrive estetiske virkemidler og stedskvaliteter. Foreta estetiske vurderinger. Kommunisere gjennom et faglig begrepsapparat. Generell kompetanse: Forstå hvordan estetisk kvalitet og stedskvalitet påvirkes gjennom plan- og byggesaker. Forstå roller og aktører i plan- og byggeprosesser. Delta i faglige og administrative prosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er nettbasert. Undervisningen skjer i form av nettbaserte forelesninger, forhåndsinnspilte undervisningsvideoer, litteraturstudium og obligatoriske oppgaver tilknyttet forelesninger og pensum. Alle oppgaver må være godkjent for å få karakter i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsform er mappevurdering. Individuelle oppgaver som samles i 2 innleveringer. Alle oppgavene må være bestått for å få karakter. Karakterskala: A-F. Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon: For studenter med F (ikke bestått) skal forbedring av mappen skje innen gitt frist etter eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE51)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
K1176 15.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Byggekunst, form og farge
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU