course-details-portlet

K1215 - Estetikk, byggeskikk og stedskvalitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Kurset formidler kunnskap om estetikk, byggeskikk og stedskvalitet som særskilte krav i byggereglene, og som premisser for livskvalitet og samfunnets identitet. Kurset gir kompetanse rettet mot planlegging, prosjektering og administrative prosesser. Emnet fokuserer på de bygde omgivelsers kvalitet, med utgangspunkt i estetikk, byggeskikk og stedets egenskaper. Temaer: Vurdering av estetikk - Landskap, regioner og grønnstruktur - Stedsanalyse - Stedsstrukturer - Gater, plasser og uterom - Hus og bygninger - Kulturarv - Lys og farge - Planlegging

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunnskap om estetikk, byggeskikk og essensielle stedskvaliteter
 • kunnskap om faglig begrepsapparat samt estetikkbestemmelser i lov- og regelverk.

Ferdigheter:

 • Beskrive estetiske virkemidler.
 • Foreta estetiske vurderinger.
 • Analysere karakteristiske estetiske trekk ved bygninger og steder.

Generell kompetanse:

 • Oppfatte og beskrive estetiske kvaliteter ved bygninger og omgivelser.
 • Forstå betydningen av stedsanalyser og deres anvendelse.
 • Forstå hvordan plan- og byggesaker kan påvirke estetiske hensyn i det bygde miljø.

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er nettbasert. Undervisningen skjer i form av nettbaserte forelesninger, forhåndsinnspilte undervisningsvideoer, litteraturstudium og obligatoriske oppgaver tilknyttet forelesninger og pensum. Alle oppgaver må være godkjent for å få karakter i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgavesett

Mer om vurdering

Vurderingsform er hjemmeeksamen. Karakterregel: Bestått/ ikke bestått. For studenter med ikke bestått kan forbedring skje innen gitt frist etter eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE51)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
K1176 15.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Byggekunst, form og farge
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU