K1213 - Universell utforming

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 1/2
Oppgave 1/2

Faglig innhold

Emnet fokuserer på universell utforming relatert til det bygde miljø og arkitektonisk kvalitet

Emnets temaer

Begreper og prinsipper

Etikk

Brukergrupper og problemstillinger

Persepsjon og sanser

Løsninger og tiltak

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)

Universell utforming og kulturminnevern

Universell utforming og og BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Lover og forskrifter

Forvaltning

Læringsutbytte

Kunnskap:
• Brukergrupper og deres behov for tilgjengelighet
• Begreper, prinsipper, problemstillinger og virkemidler
• Kunnskap om databaser og andre kunnskapskilder
• Kunnskap om lover, forskrifter og regelverk

Ferdigheter:
• Forstå og anvende grunnleggende begreper og prinsipper
• Kartlegging av brukerbehov og konkrete problemstillinger
• Omsette brukerbehov til praktiske og gjennomførbare løsninger

Generell kompetanse:
• Gjennomføring av administrative prosesser innen universell utforming

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert studium. I tillegg kommer 2 obligatoriske dagssamlinger: Oppstartsamling og laboratoriesamling.

Nettbasert læring med innspilte videoleksjoner og obligatoriske oppgaver tilknyttet leksjonene.

Veiledning på nett med lyd og bilde.

Simulering og øvinger i laboratoriet.

Alle oppgaver må være godkjent for å få karakter i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 1/2
Høst ORD Rapport 1/2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.