course-details-portlet

JAP0501 - Japansk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 55/100 10 minutter E
Skriftlig skoleeksamen 45/100 2 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en første innføring i japansk allmennspråk med vekt på uttale, lytteforståelse, skriftspråk og grunnleggende grammatikk. Emnet gir også et innblikk i japansk kultur og samfunnsliv gjennom tekststudium og samtale. Studenter som ønsker å ta delstudier i Japan, oppfordres til å ta emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • kan alle de moderne japanske fonetiske bokstavene (46 hiragana og 46 katakana) og ca. 40 kanji (kinesiske tegn som brukes i japansk)
 • kan ca. 300 grunnleggende ord
 • kjenner prinsippene for uttale og intonasjon av enkle ytringer
 • er kjent med sentrale sider ved japansk kultur tilknyttet vokabularet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lese og skrive enkle setninger med japanske fonetiske bokstaver (hiragana og katakana) og kanji
 • kan konstruere enkle grammatisk korrekte setninger
 • kan analysere strukturen i enkle japanske setninger
 • kan snakke om noen enkle emner på japansk
 • kan forstå enkel japansk tale med langsom og tydelig diksjon
 • kan bruke passende uttrykk (for eksempel hilsener) i en del gitte talesituasjoner

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap om japansk skrift, uttale og grammatikk
 • kan lese og skrive enkle tekster, og ha enkle samtaler på japansk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, obligatoriske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 skriftlig innlevering
 • 1 muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Vurderingsform: Skriftlig eksamen på 2 timer som teller 45% i fastsettingen av endelig karakter. Muntlig eksamen på ca. 10 minutter som teller 55% i fastsettingen av endelig karakter.

Begge eksamensdeler er karaktergivende, men på vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt. Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må begge deler tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må begge deleksamener tas på nytt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Emnet er tallmessig adgangsregulert. Det vil si at det har et begrenset antall plasser. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Kursmateriell

Lærebok i japansk: An Integrated Course in Elementary Japanese: Genki I, 3rd. ed.(kap.1-6) og andre utdelte tekster.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Lavere grad, redskapskurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Japansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Japansk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 45/100 E 19.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 28
Høst ORD Muntlig eksamen 55/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 45/100 E PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 55/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU