course-details-portlet

IT6207 - Fjernstyrte operasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette kurset adresserer bruk av fjernstyrte operasjoner innen energi sektoren. Fjernstyre operasjoner utføres på avstand, gjerne mange hundre kilometer unna produksjonsanlegget, innenfor et sikkert område som kan være et selskaps bygning eller hos en leverandør som leverer fjernoperasjonsstøtte til en kunde.

Fjernstyrte operasjoner, og fjernstyring/overvåkning har blitt brukt innen olje og gass og i resten av energi sektorene i mange år. I de siste årene har mer avanserte fjernoperasjon og fjernovervåkningsløsninger blitt utviklet. Dag-til-dag fjernstyring av anlegg, engineering, vedlikehold, miljøovervåkning og annet blir i stadig større grad planlagt og gjennomført i avstand fra produksjonsanleggene. Årsaken til dette er at man ønsker å begrense antallet personer er på anlegget og redusere eksponering ut fra HMS, sikre raskere tilgang til ekspertstøtte uavhengig av sted. Pågående digitaliseringsinitiativer (eksempelvis bredbånd subsea, sensornettverk, digitale tvillinger o.l.) presenterer ulike muligheter men også nye utfordringer for eksisterende og framtidig fjernoperasjon.

Design, planlegging og utførelse av fjernoperasjon krever en multidisiplinær tilnærming for å definere funksjoner og ansvar mellom fjerne og lokale grupper i og mellom organisasjoner, bruk av passende teknologisk løsninger, styre planlegging og gjennomføring av arbeid, sikre pålitelighet til kommunikasjonsløsninger og sist men ikke minst identifisere og håndtere de operasjonelle risiki som man introduserer med fjernoperasjon som cyber-sikkerhet og annet.

Kurset vil:

 • Diskutere de fire ulike formene for fjernoperasjon gjennom å kritisk evaluere deres fortrinn, ulemper og risiki: kontrollrommet, internt samhandlingsenter, leverandør støttesenter, fjernoperasjon fra hva hvilken som helst lokasjon
 • Konseptualisere fjernoperasjon som en informasjonsinfrastruktur med konfigurasjoner av teknologi, arbeidsprosesser og styringsprinsipper og kompetanse
 • Adressere de tekniske, organisatoriske og kompetansemessige utfordringer I forbindelse med planlegging og bruk av fjernoperasjoner fra et sosio-teknisk perspektiv

Målet til kurset er å:

 • Gi studentene innsikt i ‘state of the art’ når det gjelder de ulike formene for fjernoperasjon
 • Gjøre studentene i stand til å identifisere og kritisk vurdere de tekniske, organisatoriske og kompetansemessige utfordringene i planlegging og gjennomføring av fjernoperasjon
 • Støtte studentlæring og samarbeid gjennom gruppearbeid og presentasjoner

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Definere fjernoperasjon som konsept, dets egenskaper, fordeler og ulemper (risiki)
 • Beskrive hvordan fjernoperasjon har utviklet seg og hvor det kommer fra
 • Kjenne de grunnleggende interesser og interessenter i det eksisterende i feltet rundt fjernoperasjon.
 • Beskrive utviklingen av fjernoperasjon som en informasjonsinfrastruktur som konfigurasjoner tekniske og organisatoriske elementer
 • Identifisere utfordringene relatert til skalering og kopiering av fjern operasjonsløsninger i lys av pågående digitaliseringsinitiativer
 • Identifisere utfordringene relater til samhandling på tvers av grenser (tid, rom, fag) i lys av pågående digitaliseringsinitiativer

Ferdigheter:

 • Kunne planlegge trinnene for å gjennomføre en nåtidsanalyse i en empirisk setting innenfor en energiorganisasjon
 • Planlegge en grunnleggende endringsprosess som tar ut potensialet i fjernoperasjon og digitalisering

Generell kompetanse:

 • Identifisere og vurdere de viktigste sosio-tekniske utfordringer i implementering av fjern operasjon
 • Planlegge fjernoperasjon i et virkelig case/scenario gjennom å bruke den riktige sammensetning av tekniske og organisatoriske virkemidler

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, e-learning, oppgaver, prosjektarbeid, refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske aktiviteter

Mer om vurdering

Obligatoriske samlinger: Det vil være to obligatoriske samlinger som hver varer 2,5 dager. Hver heldag vil bli delt opp i moduler med spesielle tema. Det vil være 7-9 moduler totalt, cirka 4 pr samling. Hver modul vil bestå av en forelesning/seminar, gruppearbeid og student presentasjoner. Hver dag vil ha 1-3 moduler. Innholdet I modulene og tema vil bli definer senere I samarbeid med de andre fagene I programmet. I den første samlingen (2,5 dager) er det forventet at studentene lager en foreløpig presentasjon av oppgave/essay. Hver student må være forberedt til å presentere et 5-10 minutters innlegg angående deres tema. Scope for oppgaven vil bli godkjent på første samling. I den andre samlingen vil det bli individuelle diskusjoner mellom student og veileder i tillegg til presentasjon av modulene (2 dager). I den siste halvdags samlingen er det forventet at studentene presenterer sine individuelle oppgaver/essays in plenum for diskusjon og tilbakemelding. Denne 20 minutters presentasjonen skal inneholde case, metode, teori og foreløpige funn. Det vil ikke være forelesninger utover de planlagte samlingene. Samlingene vil bli gjennomført I Trondheims området og bade norsk/engelsk språk vil bli brukt.

Selv-studium: Det er forventet at selvstudium og arbeid med oppgaven vil foregå mellom samlingene. Alle oppgaver vil bli gjprt tilgjengelig via NTNU’s læringsplatform.

Eksamen: Eksamen består av en oppgave/essay som blir godkjent på den første samlingen og diskutert ved veileder under andre samling. Fristen for å levere oppgaven vil være tre uker etter siste samling. Oppgaven/essayet skal analysere og diskutere et fjernoperasjons case, og skal være på 12-15 sider, linjeavstand 1,5 linjeavstand Oppgaver/essays som blir levert for sent vil ikke bli vurdert.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Samme som for studieprogrammet

Kursmateriell

Artikler o.l.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Informasjonssystemer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
08.12.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU