course-details-portlet

IT6205 - Muliggjørende teknologier for digitalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Digitale teknologier har blitt en viktig del av moderne organisasjoner. Et økende antall organisasjoner bruker nå forskjellige teknologier for å støtte sin virksomhet og for å drive forretningsstrategi.

Målet med dette kurset er å utvikle en forståelse av noen av de viktigste digitale teknologiene som prosess gruvedrift, maskinlæring, kunstig intelligens (AI), Internet-of-Things (IoT), samt hvordan de kan utnyttes i organisasjonen.

Kurset tar utgangspunktet i at mange forretningsrelevante problemer kan nå løses gjennom digitale teknologier. Å vite hvordan man løser disse problemene, krever først en forståelse av hvordan slike teknologier kan brukes i organisasjonsdrift.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidatene skal utvikle kunnskap om viktige nye teknologier, deres data- og infrastrukturkrav, samt deres bruk og potensielle forretningsapplikasjoner.

Ferdigheter: Kandidatene skal utvikle ferdigheter i å konfigurere relevante digitale teknologier og verktøy. Kandidatene vil utvikle ferdighetene som er nødvendige for å identifisere hvilke typer digitale teknologier kan brukes til å støtte forskjellige problemer. I tillegg vil kandidatene utvikle ferdigheter i å lage utrullingsplaner og utvikle resultatindikatorer for å vurdere verdien til de digitale teknologiene.

Kompetanse: Etter kurset, vil kandidatene kunne identifisere områder hvor digitale teknologier kan bli tatt i bruk for å adressere sentrale forretnings- og strategiske utfordringer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av forelesninger og prosjektarbeid. Som en del av prosjektarbeidet må kandidatene jobbe med en rekke forskjellige oppgaver og en individuell rapport. I disse oppgavene vil de gjennomgå en rekke realistiske problemorienterte aktiviteter der de vil bli pålagt å bruke ferdighetene på enkelte viktige teknologier. Kandidatene vil også bli pålagt å utvikle adopsjonsplaner for de forskjellige teknologiene, og utvikle relevante indikatorer for å vurdere deres forretningsverdi. Den individuelle rapporten diskuterer bruk av de innførte teknologier i forhold til relevant litteratur og gjennom et case studie om en organisasjon.

Dette kurset foreleses på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av én rapport som må leveres. Rapporten inkluderer læring fra forelesningene. Rapporten er individuell og omhandler bruken av de introduserte digitale teknologiene i lys av relevant litteratur og gjennom et utvalgt case av en organisasjon.

Ved frivillig gjentak, stryk eller gyldig fravær, må hele emnet tas på nytt i semester med undervisning. Vurdering kan kun gjennomføres i semester med undervisning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Informatikk
  • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU