course-details-portlet

IT6102 - Programmering for helsepersonell

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Kurset gir et praktisk og konkret bidrag til bestillerkompetanse som gir grunnlag for tverrfaglig samarbeid i forbindelse med utvikling og innføring av IKT i helsetjenesten.

I kurset gjennomgås blant annet følgende:

IKT-teori: •

 • Grunnleggende om datamaskiners oppbygging og virkemåte. •
 • Digital representasjon av informasjon. •
 • Nettverk og kommunikasjon.
 • Prosedyreorientert programmering: •
 • Variabler og datatyper. •
 • Input og output. •
 • Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon. •
 • Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner. •
 • Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary). •
 • Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception). •
 • Formulering av algoritmer i pseudokode og flytskjema. •
 • Python som programmeringsomgivelse.

Undervisningen gis i form av en veksling mellom teoretiske forelesninger og praktiske øvinger – individuelt og i gruppe. Etter hver samling gis det hjemmeoppgaver som gir deltakerne rask og umiddelbar erfaring i bruk av teoretisk innsikt til å løse konkrete, realistiske eksempel på problemer.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha kunnskap om:

- Grunnleggende kunnskap om følgende hovedelementer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Datamaskiner, digital representasjon av informasjon, programvare, kommunikasjon og nettverk.

- Grunnleggende kunnskap om grunnelementene i programmering

- Grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program

- Kjenne til de forskjellige datatypene for heltall, flyttall, tegn, strenger og logikk

- Kunne deklarere variabler og bruke dem i programmeringsstatements

- Kjenne forskjellen mellom en variabel og en parameter

- Kjenne til programflyt med valg, betingelser og løkker

- Kunne definere metoder/funksjoner

Ha ferdigheter til å:

- skrive enkle program

- anvende grunnelementene i praktisk programmering.

- bruke relevante programmeringsverktøy.

- analysere et problem, finne algoritmer og datastrukturer som løser problemet og programmere og teste en løsning.

- gjennomføre mindre programmeringsprosjekter.

Generell kompetanse:

- forstå kompleksiteten i et programmeringsproblem

- kjenne til forskjellen mellom objektorientert og prosedyral programmering

- kunne bruke programmering for å løse praktiske problemer og utnytte mulighetene i moderne utviklingsverktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/øvinger/gruppearbeid.

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på samlingene
 • Godkjent øvingsopplegg

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
15.12.2022

Innlevering
15.12.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU