course-details-portlet

IT6102 - Programmering for helsepersonell

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Kurset gir et praktisk og konkret bidrag til bestillerkompetanse som gir grunnlag for tverrfaglig samarbeid i forbindelse med utvikling og innføring av IKT i helsetjenesten.

I kurset gjennomgås blant annet følgende:

IKT-teori:

 • Grunnleggende om datamaskiners oppbygging og virkemåte.
 • Digital representasjon av informasjon.
 • Nettverk og kommunikasjon.
 • Prosedyreorientert programmering: Variabler og datatyper. Input og output.
 • Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon.
 • Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner.
 • Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary).
 • Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception).
 • Formulering av algoritmer i pseudokode og flytskjema.
 • Python som programmeringsomgivelse.

Undervisningen gis i form av en veksling mellom teoretiske forelesninger og praktiske øvinger individuelt og i gruppe. Etter hver samling gis det hjemmeoppgaver som gir deltakerne rask og umiddelbar erfaring i bruk av teoretisk innsikt til å løse konkrete, realistiske eksempel på problemer.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha kunnskap om:

 • Grunnleggende kunnskap om følgende hovedelementer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Datamaskiner, digital representasjon av informasjon, programvare, kommunikasjon og nettverk.
 • Grunnleggende kunnskap om grunnelementene i programmering
 • Grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program
 • Kjenne til de forskjellige datatypene for heltall, flyttall, tegn, strenger og logikk
 • Kunne deklarere variabler og bruke dem i programmeringsstatements
 • Kjenne forskjellen mellom en variabel og en parameter
 • Kjenne til programflyt med valg, betingelser og løkker
 • Kunne definere metoder/funksjoner

Ha ferdigheter til å:

 • skrive enkle program
 • anvende grunnelementene i praktisk programmering
 • bruke relevante programmeringsverktøy.
 • analysere et problem, finne algoritmer og datastrukturer som løser problemet og programmere og teste en løsning.
 • gjennomføre mindre programmeringsprosjekter.

Generell kompetanse:

 • forstå kompleksiteten i et programmeringsproblem
 • kjenne til forskjellen mellom objektorientert og prosedyral programmering
 • kunne bruke programmering for å løse praktiske problemer og utnytte mulighetene i moderne utviklingsverktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/øvinger/gruppearbeid.

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på samlingene

Mer om vurdering

Tre arbeider som skal telle 1/3 hver. Alle arbeidene må leveres. Arbeidene skal leveres gjennom Inspera: ett som skal leveres før første samling, ett som skal leveres før andre samling, og ett som skal leveres innen fire uker etter andre samling. Poeng på de enkelte del-oppgavene, og bokstavkarakter på samlet mappe.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)

Forkunnskapskrav

Tre års utdanning fra høyskole / universitet og minst to år relevant yrkespraksis etter fullført grad.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU