course-details-portlet

IT3950 - Masteroppgave i informatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven velges normalt innen et av forskningsområdene ved instituttet. Arbeidet med masteroppgaven foregår i det 5. studieåret, normalt med hovedvekt på det 10. semesteret. En bør tidligst mulig i studiet planlegge kursvalg som best mulig støtter opp under spesialretningen, samtidig som man tar hensyn til bredde. Oppgaven kan være disiplinfaglig eller fagdidaktisk rettet. Oppgaven skal inneholde en kort refleksjon over oppgavens profesjonsrelevans og dens bidrag til/relevans for bærekraftig utvikling i lys av for eksempel FNs bærekraftsmål eller bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen, slik det er beskrevet i skolens læreplaner.

Læringsutbytte

Arbeidet med masteroppgaven er selve kjernen i masterstudiet. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid (som kan være av oversiktskarakter) der studenten viser innsikt i aktuell forskning og/eller relevante teorier og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning av en vitenskapelig ansatt. Det kan være aktuelt å legge frem oppnådde resultater i seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av masteroppgaven før innleveringsdato

Mer om vurdering

Masteroppgaven inneholder én obligatorisk aktivitet: Muntlig presentasjon av oppgaven. Presentasjonen må gjennomføres før, senest samtidig som, masteroppgaven leveres inn. Presentasjonen kan gis med kun veileder til stede.

Hvis bokstavkarakteren «F» gis etter at masteroppgaven er sensurert ved avsluttende eksamen, kan oppgaven leveres på nytt i ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer. Studenter som ønsker dette må innen tre måneder melde fra til fakultetet. Instituttet skal i samråd med veileder og sensor vurdere om det er mulig å omarbeide masteroppgaven til studenten eller om ny oppgave må utarbeides.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Studierett på femårig lærerutdanning forutsettes. Studiets fire første år må være gjennomført.

Kursmateriell

Aktuelle vitenskapelige artikler og bøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT3950 30.0 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU