course-details-portlet

IT1001 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mestringsstige
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mestringsstige 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til prosedyreorientert programmering, med Python som språk, samt erfaring med å gjennomføre et lite programmeringsprosjekt med anvendelse for undervisning i realfag i ungdomsskole og videregående. Konsepter som dekkes: Variable og datatyper, tallrepresentasjon og dens betydning i beregninger (f.eks. avrundingsfeil). Input og output. Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, løkker, rekursjon. Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler. Datastrukturer: Strenger, lister, tupler, arrays, mengder og ordbøker (dictionary). Filbehandling og unntaksbehandling. Enkle numeriske beregninger med visualisering og plotting.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • K1: Kan forklare grunnleggende prinsipper for digital representasjon av informasjon.
 • K2: Kan forklare formål og virkemåte til sentrale mekanismer for prosedyreorientert programmering i Python.
 • K3: Kan forklare noen grunnleggende algoritmer og løsningsmønstre innen generell programmering og beregninger.

Ferdigheter.

 • F1: Kan løse problemer ved å skrive prosedyreorienterte programmer, ved å komplettere kode hvor noen fragmenter mangler, og finne og rette feil i kode.
 • F2: Kan gjennomføre et lite programmeringsprosjekt.
 • F3: Kan demonstrere og forklare egen kode for andre og gi konstruktive tilbakemeldinger på andres kode.

Generell kompetanse:

 • G1: Kan reflektere om muligheter og utfordringer ved programmering som virkemiddel i undervisning av realfag i ungdomsskole og videregående.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk aktivitet

Studenten må ha minst 80 % oppmøte ved seminarer og minst 80 % oppmøte til individuelle møter med læringsassistent. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å få karakter i emnet. Instituttet kan i særskilte tilfeller innvilge søknad om lavere oppmøte.

Seminarene involverer faglig diskusjon med faglærer, assistent og medstudenter. De individuelle møtene med læringsassistent er en dialog om den enkeltes faglige framdrift og mestring i emnet.

I tillegg til de obligatoriske aktivitetene vil digitale læringsressurser bli gjort tilgjengelig for studentene for selvstudium underveis.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminar
 • Møter med læringsassistent

Mer om vurdering

Vurdering i emnet skjer i form av en mestringsstige hvor hver enkelt student kan velge eget ambisjonsnivå og fremdriftsplan. Det er to sentrale komponenter i denne mestringsstigen:

(i) Testserien: En serie automatiserte tester. Tellende tester må gjøres under tilsyn.

(ii) Prosjektet: Et programmeringsprosjekt som utvikles til gradvis høyere ambisjonsnivå.

Testserien består av en serie tester med økende ambisjonsnivå, hvor hver test må være bestått før man kan gå videre til neste test. En feilet test kan tas om igjen ved neste tilgjengelige tidspunkt.

I prosjektet skal hver student skrive sin unike Python-kode, for bruk i realfagsundervisning i videregående skole innen gruppemedlemmenes LUR-disiplin (biologi / kjemi / fysikk / matematikk / informatikk). Det skal leveres en kort rapport som reflekterer over erfaringer fra prosjektet og mulig pedagogisk bruk av programmet. Prosjektet utvikles iterativt for godkjenning til gradvis høyere nivå.

Det oppnås kun én samlet karakter i emnet. Man må ha oppnådd et nivå tilsvarende E / bestått i både testserien og prosjektet for å bestå emnet. Ved ulikt nivå på de to vurderingskomponentene ved semesterslutt, vil sluttkarakter være bestemt av laveste nivå.

Ved frivillig gjentak, stryk eller gyldig fravær, må hele mappen tas på nytt i semester med undervisning.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Digitale læringsressurser. Vil bli gjort tilgjengelig dels i starten av og dels underveis i semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4109 7.5 HØST 2023
TDT4110 7.5 HØST 2023
TDT4111 7.5 HØST 2023
TDT4127 5.0 HØST 2023
INFT1010 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mestringsstige

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mestringsstige 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU