course-details-portlet

ISA6002 - Veiledning i praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Kunnskap om veilednings- og læreprosesser i praksis.
Faginnholdet skal bidra til å styrke praksisveilederes kompetanse i oppfølgingen av studenter i praksisstudier.

Læringsutbytte

Kunnskap:
• Har kunnskap om ulike elementer i veiledningsprosessen
• Har kunnskap om læring og læringsprosesser
• Har kunnskap om refleksjon, refleksivitet og kritisk refleksjon i praksis
• Har kunnskap om relevant lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering
• Kan identifisere ulike veiledningsoppgaver innen praksisstudier i sosialfagutdanningene

Ferdigheter:
• Kan planlegge og lede en veiledningsprosess
• Kan tilrettelegge læringsaktiviteter i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser for praksisstudiet
• Kan tilrettelegge for studentaktiv læring
• Kan anvende refleksjon og refleksivitet i veiledningssituasjon

Generell kompetanse:
• Kan bidra til faglig refleksjon, personlig vekst og kritisk tenkning hos studentene
• Kan kritisk vurdere sin egen veilederrolle
• Kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning og drøfte valg av handlingsalternativer

Læringsformer og aktiviteter

Studiet vektlegger studentaktive læringsformer, med utgangspunkt i studentenes kunnskaps– og erfaringsgrunnlag. Arbeidsmåtene vil være forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening og selvstudier. Studiet er samlingsbasert med to samlinger a to dager. Skriftlig oppgave må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering
  • Obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Obligatorisk oppmøte kreves for å kunne gjennomføre eksamen. Inntil 25 % fravær aksepteres. Fravær med inntil 50 % kan kompenseres med et skriftlig arbeid.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for sosialt arbeid (EVUISA)

Forkunnskapskrav

Søkere må ha 3-årig relevant bachelorutdanning, fortrinnsvis sosionom eller barnevernspedagog.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU