course-details-portlet

ISA6000 - Reflekterende prosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset er en innføring i reflekterende prosesser. Det har en klar målsetting om utvikling av både holdnings- og handlingskompetanse til anvendelse i praksis.

Kurset vil inneholde en gjennomgang av ulike teoretiske perspektiver på reflekterende prosesser og ulike tilnærmingsmåter som kan benyttes i både kollegaveiledning, forbyggende og rehabiliterende arbeid.

Gjennom reflekterende prosesser kan mennesker i utsatte livssituasjoner oppleve å bli hørt og forstått og få en inngang til å komme i kontakt med sitt eget språk og sin egen tenkning. Reflekterende samtaler har vist seg å være en nyttig tilnærmingsmåte for mange.

Temaer som er belyst i kurset:

• teorigrunnlaget for reflekterende prosesser

• reflekterende team

• etikk

• anvendelse av reflekterende samtaler individuelt

• hvordan forholde seg til ulike tema som tas opp i samtaler

• tverrfaglig samarbeid

• makt, myndiggjøring og empowerment

• praktisering av reflekterende prosesser rettet mot grupper og bruk av "Tenk ut!"

• samfunnskontekst

Læringsutbytte

Kunnskaper - Etter fullført kurs kan/skal deltakeren:

 • ha avansert kunnskap innenfor reflekterende prosesser.
 • ha spesialisert innsikt i reflekterende samtaler med individer og reflekterende team.
 • ha inngående kunnskap om teorigrunnlaget for reflekterende prosesser.
 • ha inngående kunnskap om konteksten mennesker i kriminalomsorgen lever under.

Ferdigheter - Etter fullført kurs kan/skal deltakeren:

 • beherske og gjennomføre reflekterende samtaler med individer, familier og grupper.
 • analysere og forholde seg kritisk til ulik informasjon som kommer frem i arbeidet og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Generell kompetanse - Etter fullført kurs kan/skal deltakeren:

 • analysere ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til gjennomføring av reflekterende samtaler, refleksjonsgrupper og reflekterende team.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer i kurset består av: forelesninger og gruppearbeid.

Ulike arbeidsmåter gjennomgås og prøves ut i form av øvelser og ferdighetstrening. Det forventes at kursdeltakerne anvender kunnskapen i praksisfeltet mellom samlingene og diskuterer teori og erfaringer i grupper som blir etablert ved studiet.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% oppmøte
 • Godkjent individuelt skriftlig arbeidskrav på 3-5 sider

Mer om vurdering

Det er krav om obligatorisk oppmøte og godkjent individuelt skriftlig arbeidskrav a 3-5 sider, for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensform: Hjemmeeksamen med omfang på 7-10 sider. Utleveres ved kursets oppstart.

Karakterskala for vurdering: Bestått / Ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning på masternivå ved Institutt for sosialt arbeid (EVUISAM)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. 8-10 plasser forbeholdes Kriminalomsorgen. Ellers er det ønskelig med en studentgruppe sammensatt av personer fra forskjellige etater med ulik faglig bakgrunn.

Kursmateriell

Pensum er 550 — 600 sider, samt videomateriell. Pensumliste blir tilgjengelig på Blackboard ved kursets start.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Innlevering
21.05.2024


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU