course-details-portlet

ISA6000 - Reflekterende prosesser

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

I kriminalomsorgen legges det i dag stor vekt på det rehabiliterende aspektet, jfr. St.meld. 37 (2007). For den som skal løslates eller skrives ut fra behandlingsinstitusjon er det viktig at han/hun opplever å bli sett og hørt på egne premisser for å lykkes i tilbakeføringsprosessen. Reflekterende samtaler har vist seg å være en nyttig tilnærmingsmåte for mange.

Kurset er en innføring i reflekterende prosesser. Det har en klar målsetting om utvikling av både holdnings- og handlingskompetanse til anvendelse i praksis.

Kurset vil inneholde en gjennomgang av ulike teoretiske perspektiver på reflekterende prosesser.

Grunnleggende antakelser og menneskesynet som ligger til grunn for reflekterende samtaler med individer, familier, nettverk og grupper står sentralt. Kunnskap om hvordan en kan forstå nettverk-, familie og fengselskontekst er sentralt.

Temaer som er belyst i kurset:

 • teorigrunnlaget for reflekterende prosesser
 • reflekterende team — muligheter og begrensninger
 • etisk verdigrunnlag og etiske dilemma
 • anvendelse av reflekterende samtaler i forhold til individer og familie
 • hvordan forholde seg til ulike tema som tas opp i samtaler
 • barn som pårørende familie/nettverkskontekst
 • nødvendige elementer i tilbakeføring
 • tverrfaglig samarbeid
 • makt, myndiggjøring og empowerment
 • praktisering av reflekterende prosesser rettet mot grupper
 • samfunns- og fengselskontekst

Læringsutbytte

Kunnskaper - Etter fullført kurs kan/skal deltakeren:

 • ha avansert kunnskap innenfor reflekterende prosesser.
 • ha spesialisert innsikt i reflekterende samtaler med individer og reflekterende team.
 • ha inngående kunnskap om teorigrunnlaget for reflekterende prosesser.
 • ha inngående kunnskap om konteksten mennesker i kriminalomsorgen lever under.

Ferdigheter - Etter fullført kurs kan/skal deltakeren:

 • beherske og gjennomføre reflekterende samtaler med individer, familier og grupper.
 • analysere og forholde seg kritisk til ulik informasjon som kommer frem i arbeidet og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Generell kompetanse - Etter fullført kurs kan/skal deltakeren:

 • analysere ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til gjennomføring av reflekterende samtaler, refleksjonsgrupper og reflekterende team.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer i kurset består av: forelesninger og gruppearbeid.

Ulike arbeidsmåter gjennomgås og prøves ut i form av øvelser og ferdighetstrening. Det forventes at kursdeltakerne anvender kunnskapen i praksisfeltet mellom samlingene og diskuterer teori og erfaringer i grupper som blir etablert ved studiet.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% oppmøte
 • Godkjent individuelt skriftlig arbeidskrav på 3-5 sider

Mer om vurdering

Det er krav om obligatorisk oppmøte og godkjent individuelt skriftlig arbeidskrav a 3-5 sider, for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensform: Hjemmeeksamen med omfang på 7-10 sider. Utleveres ved kursets oppstart.

Karakterskala for vurdering: Bestått / Ikke bestått.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning på masternivå ved Institutt for sosialt arbeid (EVUISAM)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. 8-10 plasser forbeholdes Kriminalomsorgen. Ellers er det ønskelig med en studentgruppe sammensatt av personer fra forskjellige etater med ulik faglig bakgrunn.

Kursmateriell

Pensum er 550 — 600 sider, samt videomateriell. Pensumliste blir tilgjengelig på Blackboard ved kursets start.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU