course-details-portlet

IPH6421 - Organisering og rammebetingelser i miljøterapeutisk arbeid

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet presenter og diskuterer hvordan ulike rammebetingelser som organisering og lovverk påvirker miljøterapeutisk arbeid innenfor helse- og omsorgstjenestene. Emnet legger særlig fokus på rammebetingelser som kan ha betydning for ivaretakelse av brukerrettigheter og selvbestemmelse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter å ha gjennomført og bestått emne IPH6421 skal studenten kunne: 

  • ha inngående kunnskap om hvordan organisasjoners strukturer har betydning for miljøterapeutisk arbeid.
  • ha inngående kunnskap om hvordan juridiske reguleringer påvirker handlingsrommet for miljøterapeutisk arbeid, med særlig fokus på selvbestemmelse og brukerrettigheter som samtykke og medvirkning.
  • ha avansert kunnskap om samspillet mellom miljøterapeutisk arbeid og ulike rammebetingelser som yrkesetikk, politiske beslutninger og faglige perspektiver og teorier.

Ferdighet

Etter å ha gjennomført og bestått emne IPH6421 skal studenten kunne:

  • analysere og forholde seg kritisk til hvordan organisatoriske forhold, juridiske bestemmelser og andre rammebetingelser kan ha betydning for miljøterapeutisk arbeid.
  • analysere hvordan organisasjoners strukturer kan legge til rette for brukerrettigheter og selvbestemmelse i miljøterapeutisk arbeid.

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført og bestått emne IPH6421 skal studenten kunne:  

  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om organisatoriske forhold, juridiske bestemmelser og andre rammebetingelser sin betydning for miljøterapeutisk arbeid.
  • kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til organisatoriske forhold, juridiske bestemmelser og andre rammebetingelser sin betydning i miljøterapeutisk arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, seminar og individuelt arbeid. Undervisningen gis i hovedsak på norsk. Forskningsartikler og annen litteratur på et nordisk språk eller engelsk vil bli brukt.

Deltakelse i seminar er en obligatorisk aktivitet. Deltakelse innebærer her både gjennomføring av forberedelser individuelt og/eller i gruppe, samt tilstedeværelse og aktiv deltakelse på selve seminardagen.

Undervisningen gis i samlinger i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminar

Mer om vurdering

Individuell, skriftlig semesteroppgave med bokstavkarakterer A-F. Alle hjelpemidler er tillatt.

Obiligatorisk aktivitet (seminar), eventuelt kompensatorisk arbeidskrav, må være godkjent som bestått for å kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter og videreutdanning - Kategori D - Høyere grad - Finansiering 100% institutt (MHEVUDH100)

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6421 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
28.11.2023

Innlevering
05.12.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU