course-details-portlet

INGG1001 - Ingeniørfaglig innføringsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 2 timer E
Gruppeoppgave 50/100 3 uker

Faglig innhold

Emnet består av fire hovedtemaer med underpunkter:

1. Etikk og teknologi

 • Teknologi- og vitenskapshistorie
 • Vitenskapelig metode, vitenskapsteori
 • Etikk (herunder profesjonsetikk)
 • Generell HMS

2. Vitenskapshistorie, ingeniørens rolle i samfunnet

 • Ingeniørrollen
 • Samspillet teknologi og samfunn
 • Samfunnsansvar
 • Bærekraft
 • Livsløpsanalyse
 • Teamarbeid/ Gruppeprosesser

3. Grunnleggende programmering, valgfritt språk

 • Bruk av vanlige digitale verktøy i sin fagretning

4. Prosjektarbeid

 • Kildekritikk -
 • Innovasjon/endringskompetanse
 • Rapportskriving
 • Formidling
 • Prosjektstyring/-ledelse

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten forstår ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle, samt etiske problemstillinger i miljø, samfunn og arbeidsliv
 • Kandidaten har kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi - både som teori og praksis - i historisk og fremtidsrettet perspektiv
 • Kandidaten har innsikt i og forståelse av sentrale teorier om kunnskap og vitenskapelig metode
 • Kandidaten har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering
 • Kandidaten kjenner til særpreget til egen fagretning i punktene over

Ferdigheter

 • Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger og reflektere kritisk over disse i lys av sin kunnskap om ulike syn på vitenskap, teknologi og etikk
 • Kandidaten kan argumentere saklig og systematisk samt utøve kildekritikk.
 • Kandidaten kan bruke prosesser for kreativitet og nytenkning i prosjektarbeid
 • Kandidaten kan bruke faglige verktøy, teknikker og terminologi i egen fagretning
 • Kandidaten har grunnleggende programmeringsferdigheter

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan reflektere kritisk over ulike verdi-, vitenskap- og teknologisyn og relatere disse til eget fagområde og yrkesutøvelse
 • Kandidaten kan identifisere miljømessige og etiske utfordringer relatert til teknologiske produkter og løsninger
 • Kandidaten kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig 
 • Kandidaten kan organisere, planlegge og gjennomføre sine lærings- og arbeidsoppgaver og samarbeide godt og reflektert i grupper

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktive læringsformer.

 • Prosjektorientert undervisning
 • Ressursforelesninger
 • Studentpresentasjoner
 • Medstudentevalueringer
 • Fagnært laboratoriearbeid
 • Rapportskriving
 • Gruppearbeid

Obligatoriske aktiviteter:

Fire innleveringer hvorav minst en skal være individuell:

 • Akademisk tekst
 • Flervalgstest
 • Programmeringskode
 • Muntlig presentasjon av prosjekt

Nettstudenter:

Felles forelesninger strømmes, og veiledning skjer ved bruk av forum og synkrone verktøy på læringsplattformen. I tillegg benyttes forhåndsinnspilte videoforelesninger. Det kreves fremmøte på Gjøvik ved oppstart av emnet og ved gjennomføring av eksamen. I tillegg tilbys ekstra veiledning i bruk av programmeringsspråket Python. Prosjektet er en sentral del av emnet, og krever utstrakt bruk av samarbeidsteknologi. I tillegg kan prosjektet medføre krav til fremmøte i enkelte studieprogram. Dette vil bli informert om ved oppstart. Fremføringen gjennomføres på internett. Planlagt tidsforbruk: Forelesninger: 40 timer Veiledning: 20 timer Prosjektarbeid: 70 timer Selvstudier: 140 timer Sum: 270 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Akademisk tekst
 • Quizz
 • Programmering
 • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Endelig karakter gis med utgangspunkt i to deler som begge må bestås:

 • 1 prosjektrapport som skal være et gruppearbeid.
 • 1 skriftlig individuell digital eksamen.

Ved ikke bestått prosjektrapport/gruppearbeid kan gruppen levere en forbedret rapport innen 1.09. i påfølgende semester. Utsatt individuell skriftlig eksamen i august. Kontinuasjon kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Obligatoriske arbeidskrav knyttet akademisk tekst, flervalgsoppgaver og programmering kreves godkjent før man kan fremstille seg til individuell eksamen.

Obligatorisk arbeidskrav knyttet til muntlig fremføring av prosjekt kreves godkjent før man kan fremstiile seg til gruppeeksamen (rapport).

Kursmateriell

Kjelsberg, R. (2017). Teknologi Vitenskap. Universitetsforlaget.

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/teknologi-og-vitenskap-uf.html

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
INGA1001 10.0 HØST 2019
INGT1001 10.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Teknologi- og vitenskapsstudier
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 E 13.12.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 75
S411 Smaragd 24
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 85
M412-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
S410 Smaragd 45
Høst ORD Gruppeoppgave 50/100

Utlevering
29.11.2021

Innlevering
13.12.2021


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Gruppeoppgave 50/100

Utlevering
12.05.2022

Innlevering
01.08.2022


16:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU