course-details-portlet

INFT2005 - Kvalitet i og testing av programvaresystemer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Dette emnet handler om smidig utviklingsmetodikk, kravutvikling og sammenhengen mellom krav og test. Videre skal vi se nærmere på temaer som planlegging og gjennomføring av testing av applikasjoner på flere ulike nivåer, risikobasert testplanlegging, ulike teknikker for test-design, automatisert testing og ytelsestesting, interaksjonsdesign med wireframing og brukertesting, versjonskontroll og kontinuerlig integrasjon, kvalitetsbegrepet generelt og for programvaresystemer spesielt, strategier for å oppnå kvalitet og kvalitetsmodeller og kvalitetsstyring.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:
- kan gjøre rede for prinsippene for smidig systemutvikling.
- kan gjøre rede for ulike typer tester og teststrategier.
- kan gjøre rede for begreper innen interaksjonsdesign.
- kan gjøre rede for fordelene med bruk av versjonskontroll og kontinuerlig integrasjon.
- kan definere, gjenkjenne og forklare konsepter relatert til kvalitet generelt og for programvare spesielt.
- kan forklare behovet for å følge en definert prosess for å nå kvalitetsmål.
- kan forklare behovet for kvalitetsstandarder og hva som ligger i begrepet beste praksis.

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan bruke smidige metoder til å utforme krav til it-systemer.
- kan bruke krav til å designe, planlegge og gjennomføre tester av systemer.
- kan gjennomføre tester av aspekter ved brukskvaliteten (usability) i applikasjoner.
- kan lage en kvalitetsplan.
- kan delta i gjennomganger og inspeksjoner.

Generell kompetanse
Kandidaten:
- kan jobbe effektivt og målrettet i et team mot et felles mål.
- kan dele og formidle informasjon og kunnskap med teamdeltakere og oppdragsgivere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, leksjoner, video og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i desember.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DCST1008 3.7 01.09.2020
IDATT1002 3.7 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU